Other languages

The Government of the Netherlands and its eleven ministries communicate with the Dutch speaking public via one single Dutch language website: www.rijksoverheid.nl.

The Government and its ministries communicate with the non-Dutch speaking international and domestic public via one single English language website: www.government.nl.

Several ministries maintain limited foreign language websites. Below a list of the foreign language websites of the Government of the Netherlands and its ministries:

English

The website www.government.nl has replaced the individual English language websites of the eleven ministries of the Dutch government, except for the site of the Ministry of Defence which maintains its English language website on the armed forces.

Papiamentu

Ministerio di Asuntu Interno i Relashon den Reino

E ophetivonan di Ministerio di Asuntu Interno i Relashon den Reino ta inkluí garantisá un gobièrnu efektivo i efisiente, fomentá órden públiko i seguridat i provee un maneho sentralisá di e kuerponan di polis di e paisnan, garantisando un gobièrnu efektivo i efisiente i kordinando koperashon ku Aruba i Antia Hulandes.

Papiamento

Ministerio di Asunto Interno i Relacion den Reino

E obhetivonan di Ministerio di Asunto Interno y Relacion den Reino ta inclui garantisa un gobierno efectivo y eficiente, fomenta orden publico y siguridad y provee un maneho centralisa di e cuerponan di polis di e paisnan, garantisando un gobierno efectivo y eficiente y coordinando cooperacion cu Aruba y Antiya Hulandes.

Polski

Ministerstwo Spraw Społecznych i Zatrudnienia

Do zadań Ministerstwa Spraw Społecznych i Zatrudnienia (SZW) należy: stwarzanie możliwości zatrudnienia oraz wspieranie nowoczesnych stosunków przemysłowych i aktywowanie systemu zabezpieczenia społecznego, a przy tym realizowanie powyższych celów poprzez rozwój wykonalnej polityki, która może być monitorowana.

Verantwoordelijk ministerie

De Rijksoverheid. Voor Nederland.