Ministerie: Ministerie van Economische Zaken

Dit ministerie bevat 5 rubrieken.

Databank EU-subsidies landbouw en visserij weer open

Nederland publiceert net als de afgelopen jaren de subsidiegegevens van Europese landbouw- en visserijsubsidies over 2011. Er is in 2011 €978,4 miljoen aan Europese landbouwsubsidie uitgekeerd. Het ging daarbij om €90 miljoen voor markt- en prijsbeleid, €817 miljoen voor inkomenssteun en €71,4 miljoen voor plattelandsbeleid. Aan Europese visserijsubsidies is over 2011 €17 miljoen verleend.

De gegevens voor wat betreft de Europese landbouwsubsidies gaan over het boekjaar 2011, dat loopt van 16 oktober 2010 tot en met 15 oktober 2011. Voor de visserij gaat het om de gegevens over het kalenderjaar 2011.

Geen publicatie van natuurlijke personen landbouwsubsidies

Net als vorig jaar worden de gegevens van natuurlijke personen die Europese landbouwsubsidies hebben ontvangen, niet gepubliceerd. Dit gebeurt naar aanleiding van een uitspraak van het Europese Hof van Justitie en op verzoek van de Europese Commissie. Gegevens van ontvangers van Europese landbouwsubsidies anders dan natuurlijke personen worden wel openbaar gemaakt.

De informatie die openbaar wordt gemaakt, betreft onder andere het doel van de regeling waarop de subsidie betrekking heeft, het subsidiebedrag en de naam van de subsidieontvanger.

De subsidiegegevens zijn te vinden op de website van de Dienst Regelingen van het ministerie van EL&I.

Meer over het ministerie van Economische Zaken

Zie ook

Verantwoordelijk ministerie

De Rijksoverheid. Voor Nederland.