Risico-inventarisatie en -evaluatie

Een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) beschrijft de risico's voor de veiligheid en gezondheid op de werkplek. Ook staat hierin welke maatregelen een werkgever neemt om deze risico's te verminderen. Elke werkgever is verplicht een RI&E op te stellen.

Opstellen en toetsen risico-inventarisatie

Bedrijven stellen de RI&E zelf op. De grootte van het bedrijf bepaalt hoe dat gebeurt. Werknemers moeten de risico-inventarisatie van hun bedrijf kunnen inzien.

Bedrijven met meer dan 25 werknemers

Deze bedrijven hebben een preventiemedewerker in dienst die de RI&E opstelt. Een gecertificeerde arbodeskundige toetst de RI&E en het plan van aanpak dat erbij hoort. De arbodeskundige is bij voorkeur een interne medewerker, die goed bekend is met de situatie binnen het bedrijf.

Kleine bedrijven (minder dan 25 werknemers)

Deze bedrijven hoeven de risico-inventarisatie en –evaluatie niet te laten beoordelen door een arbodeskundige. Voorwaarde is wel dat zij gebruikmaken van een erkend RI&E-instrument uit hun branche. Het Steunpunt RI&E biedt een groot aantal erkende RI&E-instrumenten.

Minder dan 40 uur werk per week: geen RI&E nodig

Werkgevers die voor maximaal 40 uur per week personeel in dienst hebben, gebruiken bij voorkeur een erkend RI&E-instrument uit hun branche. Is er geen erkend RI&E-instrument? Dan kunnen zij gebruikmaken van de Checklist Gezondheidsrisico’s.

Plan van aanpak risico-inventarisatie

Naast de risico's legt de werkgever in de RI&E vast welke maatregelen hij neemt om de risico's zo klein mogelijk te maken. Deze maatregelen staan in een plan van aanpak. De ondernemingsraad moet hiermee instemmen. In het plan van aanpak staat:

 • welke verbeteringen de werkgever gaat doorvoeren;
 • welke verbeteringen het belangrijkst zijn;
 • wanneer ze afgerond moeten zijn;
 • wie voor de uitvoering verantwoordelijk is.

Actueel houden
Als de arbeidsomstandigheden in het bedrijf veranderen, moet ook de RI&E worden aangepast. Bijvoorbeeld bij de inrichting van een nieuwe productielijn, een uitbreiding van het dienstenpakket, een ingrijpende verbouwing of nieuwe taken voor de medewerkers. Zo blijft de RI&E altijd actueel.

Risico's op de werkplek

De risico's op de werkplek kunnen bijvoorbeeld zijn:

 • lawaai en stof;
 • gevaarlijke stoffen en straling;
 • veiligheid van machines;
 • lichamelijke belasting door tillen, bukken of zich steeds herhalende bewegingen;
 • bijzondere risico's voor jongeren of zwangere vrouwen.

Gevaarlijke stoffen

Werken werknemers met gevaarlijke stoffen? Dan moeten de volgende zaken in de RI&E staan geregistreerd:

 • naam van de stof;
 • gevaren van de stof;
 • mate en duur van de blootstelling aan de stof.

Voor kankerverwekkende en reproductietoxische stoffen gelden aanvullende eisen voor de registratie in de RI&E. Deze stoffen kunnen de vruchtbaarheid aantasten.

Er gelden strengere regels voor bedrijven die werken met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen. Kleinere bedrijven vinden de voorschriften in de Aanvullende Risico-inventarisatie en –evaluatie (ARIE-regeling). Grotere bedrijven moeten de regels in het Besluit risico’s zware ongevallen (Brzo) volgen.

De Rijksoverheid. Voor Nederland.