Onderwerp: Erkende talen

Dit onderwerp bevat 4 rubrieken.

Een taal erkennen

Er zijn verschillende manieren om andere talen dan het Nederlands te erkennen. De gebruikelijke manier is via de wet. Ook is het mogelijk om talen te erkennen via het Europees Handvest voor regionale talen of talen van minderheden. Het gaat dan om talen die belangrijk zijn voor het culturele erfgoed van Europa.

Talen erkennen via de Nederlandse wet

Het Fries is al lange tijd in de Nederlandse wet erkend. De Friese taal is:

 • sinds 1955 genoemd in verschillende onderwijswetten;
 • sinds 1956 toegestaan in de rechtszaal;
 • sinds 1995 erkend als bestuurstaal naast het Nederlands;
 • sinds 2014 als bestuur- en rechtstaal in de Wet gebruik Friese taal opgenomen.

Meer informatie over Friese taalregelingen in Nederlandse wetten vindt u in een uitgebreider overzicht van wet- en regelgeving inzake het Fries.

De provincie Fryslân, de gemeenten en andere overheidsinstanties in Fryslân gebruiken de Friese taal al veel langer in het contact met de burger. Want ongeveer 95% van de Friese bevolking kan de Friese taal goed verstaan.

Talen erkennen via het Europese Handvest

In 1992 hadden Europese landen de behoefte om ook andere talen dan de officiële landstaal in Europees verband te erkennen. Op die manier willen zij het culturele erfgoed van Europa beschermen. Talen zijn daar een belangrijk onderdeel van. In Nederland zijn verschillende talen erkend onder het Europees Handvest voor regionale talen of talen van minderheden.

Hiervoor moeten talen aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • De taal wordt van oudsher gesproken in Nederland.
 • De taal wordt getalsmatig gebruikt door een minderheid van de bevolking in Nederland.
 • De taal mag geen dialect van het Nederlands zijn.
 • De taal is geen migrantentaal.

Het Europees Handvest kent verschillende niveaus om talen te erkennen. Het Fries valt onder het hoogste niveau van erkenning. Dit betekent dat ons land op ten minste 35 punten beleid voor het Fries moet voeren. Zo:

 • mogen leden van de Eerste of Tweede Kamer de eed in het Fries afleggen, net als leden van provinciale staten en gemeenteraden in Fryslân;
 • is de provincienaam gewijzigd in Fryslân;
 • namen van waterwegen, verschillende gemeentenamen en straatnamen in Fryslân zijn officieel eentalig in het Fries vastgesteld;
 • mag in de rechtszaal in Fryslân Fries gesproken worden;
 • werken Friessprekende ambtenaren bij gemeenteloket en politie;
 • geven scholen in Fryslân het vak Fries.

Voor alle talen die onder het handvest vallen, rapporteert Nederland aan de Raad van Europa hoe de verplichtingen uit het handvest zijn doorgevoerd. Dat doet het Rijk elke 3 jaar.

Officiƫle talen BES-eilanden

De BES-eilanden (Bonaire, Sint-Eustatius en Saba) horen bij Nederland. Daarom heeft het Rijk nieuwe wetten ontwikkeld die specifiek op de eilanden gelden: de zogeheten BES-wetgeving. In een aantal van deze wetten zijn - naast het Nederlands - ook het Papiaments en het Engels opgenomen als officiële talen. De 3 talen zijn bijvoorbeeld toegestaan in het onderwijs en in het verkeer met de overheden.

Meer informatie over het Papiaments en Engels vindt u in een uitgebreider overzicht van wet- en regelgeving inzake het Papiaments en het Engels op de BES-eilanden.

Verder in dit onderwerp

De Rijksoverheid. Voor Nederland.