Onderwerp: Erkende talen

Dit onderwerp bevat 4 rubrieken.

Talen in Nederland

Nederlands is de officiële taal van Nederland. Daarnaast is Fries in de provincie Fryslân erkend als tweede officiële taal. Voor Bonaire, Sint-Eustatius en Saba (BES-eilanden) zijn naast Nederlands ook Papiaments en Engels officiële talen. 

Fries

Fries en Nederlands zijn de officiële talen in de provincie Fryslân. Friese burgers hebben het recht om hun eigen taal (Nederlands of Fries) te gebruiken. Bijvoorbeeld in de rechtszaal of in contacten met provincie of gemeenten. Dat is geregeld in de Wet gebruik Friese taal die op 1 januari 2014 in werking is getreden. De wet bepaalt ook hoe in het rechtsverkeer de eed of belofte in het Fries kan worden afgenomen.

Met de inwerkingtreding van de Wet gebruik Friese taal is een Orgaan voor de Friese taal is ingesteld. Dit orgaan bestaat uit 5 leden en is ingesteld om de Friese taal te beschermen en bevorderen. Het Orgaan adviseert ministeries, de provincie Fryslân, gemeenten en rechterlijke instanties. Ook ziet het toe op de naleving van:

Verder bepaalt de Wet gebruik Friese taal dat Friese gemeenten regels en een beleidsplan moeten opstellen voor het gebruik van de Friese taal.

Het Fries is een gestandaardiseerde taal. De provincie stelt in overleg met de Fryske Akademy de spelling van het Fries vast.

Papiaments en Engels

De eilanden Bonaire, Sint-Eustatius en Saba (ook wel Caribisch Nederland of BES-eilanden genoemd) zijn bijzondere gemeenten van Nederland. Op Bonaire wordt veel Papiaments gesproken, op Saba en Sint-Eustatius veel Engels. Net als in de rest van Nederland is op deze eilanden het Nederlands de officiële taal. De beide andere talen Papiaments en Engels mogen ook in het onderwijs, in het contact met de overheid en in de rechtspraak worden gebruikt.

Nedersaksisch en Limburgs

Het Nedersaksisch (in 1996) en het Limburgs (in 1997) zijn erkend als regionale talen onder het Europees Handvest. Deze erkenning geeft de betrokken provincies en gemeenten de mogelijkheid om een eigen beleid voor deze regionale talen te voeren. Daarmee bevorderen zij het cultureel erfgoed van Nederland. Zij geven bijvoorbeeld subsidies aan lokale toneelverenigingen of aan regionale omroepen die voor een deel in deze talen uitzenden.

Het Limburgs en het Nedersaksisch zijn niet gestandaardiseerde talen. Zo kent het Nedersaksisch verschillende varianten, waaronder het Gronings, het Drents en het Twents.

Jiddisj en de talen van Roma en Sinti

Het Jiddisj en het Sinti-Romanes zijn in 1996 door Nederland erkend als non-territoriale talen. De sprekers wonen verspreid over Nederland maar ook in andere Europese landen. Zo wonen er bijvoorbeeld ook Sinti en Roma in onze buurlanden.

De Rijksoverheid. Voor Nederland.