Bij welke internationale organisaties is Nederland aangesloten?

Nederland is onder meer aangesloten bij het Internationaal Monetair Fonds (IMF), de NAVO, de Raad van Europa, de VN, de Wereldbank en de Wereld Handelsorganisatie (WTO). Permanente vertegenwoordigingen behartigen de belangen van Nederland binnen die organisaties.

Internationaal Monetair Fonds (IMF)

Het IMF levert een bijdrage aan de stabilisering van het internationale monetaire en financiële stelsel. Het IMF analyseert economische ontwikkelingen op nationaal en internationaal niveau. Ook biedt de IMF onder bepaalde voorwaarden financiële hulp aan landen met betalingsproblemen en verleent de IMF technische assistentie.

Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO)

De NAVO vormt sinds zijn oprichting in 1948 een politiek-militair bondgenootschap van onafhankelijke staten. Het doel van de NAVO is het:

  • verzekeren van de veiligheid van zijn lidstaten;
  • beschermen van het grondgebied van alle deelnemende landen.

De Noord-Atlantische Raad (NAR) is het hoogste orgaan van de NAVO. Daarin zijn alle 26 lidstaten vertegenwoordigd.

Raad van Europa

De Raad van Europa is een politieke organisatie waar 46 Europese landen lid van zijn. Het doel van de Raad is de bevordering van een grotere Europese eenheid, met meer aandacht voor de (pluriforme) democratie, de principes van de rechtsstaat en de rechten van de mens. Verder bevordert de raad de economie en de sociale vooruitgang.

Verenigde Naties (VN)

In 1941 ondertekenden president Roosevelt van de Verenigde Staten en premier Churchill van Groot-Brittannië het Atlantisch Handvest. Dit Handvest vormde de basis voor het ontstaan van de VN. De voornaamste doelstelling was - en is - vrede en veiligheid voor alle landen. Op 1 januari 1942 onderschreven 26 landen (waaronder Nederland) de principes van dit Handvest in de Declaratie van Verenigde Naties.
De Verenigde Naties hebben gespecialiseerde organisaties, zoals de Wereldgezondheidsorganisatie, UNICEF en UNESCO.

Wereldbank

De Wereldbank biedt financiële en technische steun aan ontwikkelingslanden over de hele wereld. Dit doet de Wereldbank door ontwikkelingslanden leningen met een lage rente, rentevrije kredieten en giften te bieden. Deze leningen en giften zijn ter ondersteuning van bijvoorbeeld scholing, gezondheidszorg of infrastructuur.

Wereld Handelsorganisatie (WTO)

De Wereld Handelsorganisatie (World Trade Organization, WTO), waarvan een groot aantal landen lid is, streeft een verdere liberalisatie van de wereldhandel na. Ook fungeert de WTO als scheidsrechter in handelsgeschillen tussen haar lidstaten. De WTO ziet er daarnaast op toe dat de lidstaten hun afspraken over handelsliberalisatie naleven.

De Rijksoverheid. Voor Nederland.