Onderwerp: Huurwoning

Dit onderwerp bevat 5 rubrieken.

Servicekosten en kosten voor nutsvoorzieningen

Servicekosten zijn kosten die bovenop de kale huur van een woning komen. Bijvoorbeeld kosten voor schoonmaak, tuinonderhoud, stoffering en meubilering en huismeester. Kosten voor nutsvoorzieningen zijn de kosten voor gas, water en elektriciteit waarvoor de huurder een eigen meter heeft. Van beide soorten kosten moet de huurder jaarlijks een overzicht ontvangen.

Servicekosten en nutsvoorzieningen: soorten kosten

Servicekosten
Soort kosten Wat valt eronder?  Wat mag aan huurder worden doorberekend?
Energie en water Kosten voor verbruik van water, gas, elektriciteit of andere energie, inclusief stookkosten zonder eigen meter. De gemaakte totale kosten, verdeeld via een afgesproken verdeelsleutel of een verdeelsleutel die de Huurcommissie redelijk vindt.
Huismeester Kosten van de huismeester, zoals salaris, huisvesting en materialen.

Alleen de kosten van de werkzaamheden die de huismeester voor de huurders uitvoert, verdeeld via een afgesproken verdeelsleutel of de verdeelsleutel die de Huurcommissie redelijk vindt. Het gaat hier om schoonmaak, onderhoud en kleine reparaties die de huurder anders zelf zou moeten uitvoeren.

De tijd die een huismeester besteedt aan werkzaamheden die voor rekening van de verhuurder zijn, kan de verhuurder niet doorberekenen aan de huurders. Bijvoorbeeld een kapotte toiletpot vervangen.

Administratiekosten Administratiekosten van de overeengekomen leveringen en diensten. In het algemeen maximaal 5% van de totale servicekosten.
Overige Alle kosten van schoonmaak- en herstelwerkzaamheden die voor rekening van de huurder komen. De kosten van gezamenlijke ruimtes: kosten voor water, verlichting, verwarming en inventaris voor ruimtes als gangen, trappen, lift, berging/fietsenstalling, hobbykamer en binnentuin. Daadwerkelijk gemaakte kosten van onderhoud, verdeeld via een afgesproken verdeelsleutel of de verdeelsleutel die de Huurcommissie redelijk vindt.
Meubels/stoffering Een vergoeding voor het gebruik van meubels en stoffering. Als meubels en stoffering zijn meeverhuurd, kan 20% van de verkoopwaarde als vergoeding per jaar in rekening worden gebracht.
Nutsvoorzieningen
Soort kosten Wat valt eronder?  Wat mag aan huurder worden doorberekend?
Energie en water Kosten voor verbruik van water, gas, elektriciteit of andere energie, inclusief stookkosten met eigen meter. Bij individuele meters/gebruik: de gemaakte kosten.

Wat geen servicekosten of nutsvoorzieningen zijn

De volgende kosten vallen niet onder servicekosten of nutsvoorzieningen:

  • zorgservicekosten, zoals kosten voor maaltijdverstrekking, verpleging en alarmservice;
  • belastingen en heffingen, zoals rioolrechten. De verhuurder kan bepaalde kosten en heffingen wel aan u doorberekenen, maar niet via de servicekosten. Eigenaren krijgen de rekening voor eigenaarsheffingen (zoals de onroerendezaakbelasting) en gebruikers (huurders) voor gebruikersheffingen (zoals de afvalstoffenheffing). De aanslag voor de afvalstoffenheffing komt op naam van de gebruiker van het pand. Bij meervoudig gebruik van een pand (zoals particuliere kamerverhuur) gaat deze aanslag naar de eigenaar/verhuurder.

Jaarlijks overzicht servicekosten en nutsvoorzieningen

Elk jaar krijgt u van uw verhuurder een overzicht van de servicekosten en nutsvoorzieningen van het afgelopen jaar (januari tot en met december). De verhuurder heeft tot 1 juli van het daaropvolgende jaar de tijd om het overzicht aan u te geven.

Bezwaar maken tegen servicekosten en kosten nutsvoorzieningen

U kunt bezwaar maken tegen de servicekosten en kosten van nutsvoorzieningen van uw huurwoning. Dit kan in de volgende gevallen:

  • U bent het niet eens met het jaarlijkse kostenoverzicht.
  • U heeft geen kostenoverzicht ontvangen.
  • Als het om de nutsvoorzieningen gaat, kunt u ook bezwaar maken tegen het voorschot.

Wijziging servicekostenpakket

De verhuurder kan voorstellen het pakket van diensten en bijbehorende kosten te wijzigen.

Servicekostenposten voor individuele huurders

Wijzigt de verhuurder zaken en diensten in het servicepakket die hij niet aan alle huurders hoeft te leveren? Dan gelden die wijzigingen alleen voor huurders die met deze wijziging instemmen. Dit is bijvoorbeeld het geval bij een onderhoudsservice-abonnement of roerende apparatuur.

Servicekostenpost voor gezamenlijke huurders

Wijzigt de verhuurder zaken en diensten in het servicepakket die hij alleen voor een aantal huurders gezamenlijk kan leveren? Dan moet minimaal 70% van die huurders instemmen met de wijzigingen. Dit is bijvoorbeeld het geval bij een huismeester en een portiekreiniging.

Stemt minimaal 70% van de huurders in? Dan geldt de wijziging in het servicekostenpakket voor alle huurders. Gaat een individuele huurder niet akkoord? Dan kan hij naar de rechter stappen en vragen of de wijziging redelijk is. Dat moet hij doen binnen 8 weken nadat hij heeft gehoord dat 70% van de huurders wel heeft ingestemd.

Wijziging servicekostenbeleid

Wil een verhuurder het servicekostenbeleid voor de vaststelling van de servicekosten wijzigen? Dan heeft hij daaraan voorafgaand toestemming nodig van de huurdersorganisatie (als die er is).

All-in huur splitsen

Betaalt u 1 bedrag voor kale huur, servicekosten en/of nutsvoorzieningen? Dan is dit een all-in huur. U weet dan niet hoeveel u precies betaalt voor de kale huur en hoeveel voor de servicekosten/nutsvoorzieningen. U kunt de verhuurder vragen de all-in huur te splitsen. Weigert deze, dan kunt u naar de Huurcommissie stappen.

De Rijksoverheid. Voor Nederland.