Onderwerp: Jeugdzorg

Dit onderwerp bevat 5 rubrieken.

Aanpak seksueel misbruik in jeugdzorg

Het kabinet wil samen met het werkveld seksueel misbruik in de jeugdzorg terugdringen. Bijvoorbeeld door professionals beter op te leiden zodat zij seksueel misbruik sneller signaleren en tegengaan. Slachtoffers van seksueel misbruik in de jeugdzorg kunnen tot 2016 een financiële tegemoetkoming aanvragen.

Onderzoek naar seksueel misbruik

De Commissie-Samson heeft onderzoek gedaan naar seksueel misbruik van kinderen. Het ging om kinderen die de overheid in instellingen of in pleeggezinnen heeft geplaatst. Uit het onderzoek blijkt dat deze kinderen meer risico te lopen om slachtoffer te worden van seksueel misbruik. Vergeleken met andere kinderen in Nederland is dat risico 2 keer zo groot. Het rapport en de bijlagen vindt u onder 'documenten en publicaties' onder aan deze pagina. 

Maatregelen tegen seksueel misbruik

Er moeten oplossingen en verbeteringen komen. Inmiddels zijn de volgende maatregelen genomen.

  • Sinds 1 oktober 2012 is er een Hulplijn Seksueel Misbruik voor slachtoffers van seksueel misbruik.
  • Het Actieplan aanpak kindermishandeling 2012-2016 ‘Kinderen veilig’ geeft maatregelen die kindermishandeling moeten voorkomen en stoppen. Daarnaast komen er maatregelen om kindermishandeling sneller te signaleren en de schadelijke gevolgen ervan te beperken.
  • De Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik zal er scherp op letten dat het Actieplan Kinderen Veilig wordt uitgevoerd. De taskforce zal dat ook stimuleren. Verder zal de taskforce de uitvoering van de aanbevelingen van de Commissie-Samson volgen.

Financiële tegemoetkoming seksueel misbruik in jeugdzorg of pleeggezin

In een aantal gevallen kunnen slachtoffers van seksueel misbruik in jeugdzorginstellingen of pleeggezinnen een financiële tegemoetkoming krijgen. Voorwaarde is dat het misbruik plaatsvond van 1 januari 1945 tot en met 31 december 2012. Er zijn 2 regelingen.

Financiële tegemoetkoming seksueel misbruik aanvragen

Slachtoffers kunnen tot en met 31 december 2015 een aanvraag indienen bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven.
Slachtofferhulp Nederland helpt slachtoffers die een beroep op 1 van de regelingen willen doen.

De Rijksoverheid. Voor Nederland.