Millenniumdoelen en de mondiale ontwikkelingsagenda na 2015

In 2000 beloofden 189 landen op de Millenniumtop van de Verenigde Naties (VN) om vóór 2015 onder meer de extreme armoede te halveren en ziektes als aids en malaria te stoppen. Dit staat in 8 afspraken: de millenniumdoelen.

Millenniumdoelen: wat is er bereikt?

In 2015 eindigen de millenniumdoelen. De doelen zijn in 2000 zo vastgesteld dat in 2015:

  • extreme armoede en honger zijn uitgebannen;
  • alle kinderen naar school gaan;
  • mannen en vrouwen dezelfde rechten hebben;
  • kindersterfte sterk is afgenomen;
  • er minder vrouwen door zwangerschap sterven;
  • de verspreiding van ziektes als aids en malaria is gestopt;
  • meer mensen in een duurzaam leefmilieu leven;
  • er meer eerlijke handel, schuldenverlichting en hulp is.

In de afgelopen 13 jaar vond een indrukwekkende afname in armoede plaats. De wereld bereikte de doelstelling van het halveren van extreme armoede 5 jaar eerder dan verwacht. In Sub-Sahara Afrika ging 77% van de kinderen naar de basisschool in 2011. In 1990 was dit nog 54%. In de bestrijding van infectieziekten werden ook successen geboekt.

Het Nederlandse beleid op hulp, handel en investeringen heeft bijgedragen aan deze voortgang. Ook de Nederlandse inzet op de 4 thema’s voedselzekerheid, water, seksuele en reproductieve gezondheid en rechten (SRGR) en veiligheid en rechtsorde heeft de realisering van de millenniumdoelen dichterbij gebracht. Nederland blijft zich inzetten om de millenniumdoelen tot en met 2015 te halen.

Op alle millenniumdoelen zijn successen geboekt maar op sommige meer dan op andere. Zo blijft genderongelijkheid en geweld tegen vrouwen een grote uitdaging. Ook is er wereldwijd sprake van ongelijke ontwikkelingen tussen regio’s. In landen en gebieden waar een conflict is geweest, is er minder vooruitgang.

Wereldwijde ontwikkelingsagenda na 2015

Een wereldwijde ontwikkelingsagenda met aanspreekbare, duidelijke en meetbare doelstellingen voor alle landen. Bijvoorbeeld extreme armoede tussen nu en 2030 volledig uitbannen. Dit is een van de aanbevelingen in het rapport ‘A New Global Partnership: Eradicate Poverty and Transform Economies through Sustainable Development’. Het rapport ‘A Life of Dignity for All’ is een antwoord hierop. Dit rapport van de VN vormt een aanzet voor de discussies over de nieuwe wereldwijde onwikkelingsagenda.

In internationaal verband zijn de eerste onderhandelingen over de toekomstige agenda gestart. Alle lidstaten van de VN moeten in september 2015 de nieuwe ontwikkelingsagenda aannemen. De post-2015 ontwikkelingsagenda zal 4 dimensies krijgen: sociaal, economisch, milieu en veiligheid en rechtsorde.

Zowel nationaal als internationaal zet Nederland zich in om bij te dragen aan een wereldwijde ontwikkelingsagenda na 2015. Deze bijdrage sluit aan op de 4 dimensies van de ontwikkelingsagenda na 2015. Zo wil de Nederlandse overheid hulp, handel en investeringen combineren. Op deze manier wil Nederland eraan bijdragen dat armoede binnen 1 generatie de wereld uit gaat. Meer hierover leest u in de brief ‘De Nederlandse visie op de post-2015 ontwikkelingsagenda’.

Nederlandse inzet voorkomen kindhuwelijken

Het lot van kindbruiden is een belangrijk punt in de de Nederlandse ontwikkelingsagenda. Veel meisjes (1 op de 3) in ontwikkelingslanden trouwen, vaak gedwongen, voor hun 18e verjaardag. Nederland wil er voor zorgen dat een aanpak van de kindhuwelijkproblematiek in de uiteindelijke post-2015 ontwikkelingsagenda komt. Zo organiseerde Nederland in september 2013 een Event voor wereldleiders tijdens de jaarlijkse Algemene Vergadering van de VN.

De Rijksoverheid. Voor Nederland.