Havo en vwo

De havo (hoger algemeen voortgezet onderwijs, 5 jaar) en het vwo (voorbereidend wetenschappelijk onderwijs, 6 jaar) bereiden leerlingen voor op een studie in het hoger beroepsonderwijs (hbo) en aan de universiteit.

Toelating havo en vwo

Een school voor voortgezet onderwijs beslist zelf of zij een leerling toelaat. Veel scholen doen dit op basis van het schooladvies van de basisschool, de score van de Citotoets (eindtoets basisonderwijs) of een eigen toelatingstest.

Onderbouw havo en vwo

In de onderbouw (klas 1, 2 en 3) van de havo en het vwo volgen leerlingen algemene vakken. 

Het onderwijs in de onderbouw moet voldoen aan eisen (kerndoelen). Deze kerndoelen bepalen wat leerlingen in de onderbouw moeten weten en kunnen. Bijvoorbeeld wat scholieren moeten weten over geschiedenis en wat ze na de 1e 2 jaar moeten kunnen berekenen bij wiskunde. In totaal zijn er 58 kerndoelen voor de onderbouw voortgezet onderwijs.

Profielen bovenbouw havo en vwo

Leerlingen in de bovenbouw van havo en vwo (klas 4 en 5 van de havo en klas 4, 5 en 6 van het vwo) kunnen kiezen uit 4 richtingen (profielen):

  • natuur en techniek;
  • natuur en gezondheid;
  • economie en maatschappij;
  • cultuur en maatschappij.

Een profiel is onder meer opgebouwd uit verplichte vakken: 6 voor havo en 7 voor vwo.

Verplichte vakken bovenbouw havo en vwo

Naast de vakken uit het profiel krijgt elke leerling in de bovenbouw een aantal verplichte vakken:

  • lichamelijke opvoeding en culturele en kunstzinnige vorming;
  • het profielwerkstuk, maatschappijleer (havo en vwo) en algemene natuurwetenschappen (alleen vwo).
  • Voor alle leerlingen op het vwo is wiskunde een verplicht vak.

De kennis en vaardigheden die leerlingen aan het eind van hun schooltijd moeten hebben, zijn vastgelegd in eindtermen.

Tot en met het schooljaar 2014-2015 moet elke leerling in het voortgezet onderwijs ook een maatschappelijke stage volgen van ten minste 30 uur.

Veranderingen vanaf schooljaar 2014-2015

Culturele en kunstzinnige vorming blijft  een verplicht examenvak. Scholen krijgen meer vrijheid om het vak aantrekkelijker voor leerlingen te maken. Zo zijn leerlingen niet meer verplicht om aan 6 of 8 culturele activiteiten mee te doen. Er komt geen nieuw vak wiskunde c voor havo-leerlingen met het profiel cultuur en maatschappij.

Het kabinet wil Algemene Natuurwetenschappen (ANW) als verplicht vak voor vwo afschaffen. Belangrijke elementen uit ANW zijn al ondergebracht bij natuurkunde, scheikunde en biologie. Ook wil het kabinet Klassieke culturele vorming (KCV) samenvoegen  met  Latijn en Grieks. Deze 2 vakken krijgen nieuwe namen:  Latijnse Taal en Cultuur en Griekse Taal en Cultuur.

Overstappen tussen havo en vwo

Een leerling mag overstappen tussen havo en vwo. Dat kan bijvoorbeeld als het vwo te moeilijk blijkt. Ook stappen veel leerlingen na de havo over naar klas 5 van het vwo.

Ouders en leerlingen kunnen voor meer informatie over de overstap terecht bij de schoolleiding.

De Rijksoverheid. Voor Nederland.