Wanneer ben ik geslaagd voor het eindexamen havo of vwo?

Om te slagen voor het eindexamen, moet je gemiddeld een voldoende halen voor alle vakken van het centraal examen. Ook mag je niet meer dan één 5 halen voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde.

Slagen havo en vwo

Of je zakt of slaagt voor de havo of het vwo hangt af van je cijferlijst. Je cijferlijst bestaat uit:

 • de eindcijfers voor de verplichte vakken waarin je examen deed;
 • de eindcijfers voor de keuzevakken waarin je examen deed;
 • het combinatiecijfer.

Cijfers centrale examens

Je bent geslaagd als het gemiddelde cijfer voor de vakken van het centrale examen ten minste een voldoende is. Dat is onafgerond een 5,5. Is dat zo, dan geldt aanvullend 1 van de volgende voorwaarden. Je bent geslaagd als:

 • alle eindcijfers een 6 of meer zijn; of
 • 1 eindcijfer een 5 is en alle andere eindcijfers een 6 of meer zijn; of
 • 1 eindcijfer een 4 is en de overige eindcijfers een 6 of hoger zijn en als het gemiddelde van alle eindcijfers 6.0 of meer is; of
 • voor 2 vakken de eindcijfers 4 en 5 of 2 x 5 zijn en het gemiddelde van alle eindcijfers 6.0 of meer is.

Deze eisen gelden ook als je vanuit het voortgezet onderwijs voor 1 of meer vakken naar het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo) gaat. 

Berekening gemiddeld cijfer centraal examen

Ga bij de berekening van het gemiddelde cijfer van het centraal examen uit van het onafgeronde cijfer. Je moet ten minste een 5,5 halen. Daarna gelden de overige uitslagbepalingen. Heb je gemiddeld een 5,4 gehaald? Dan ben je gezakt.

Eindcijfers Nederlands, Engels en wiskunde

Bij je eindcijfers in het rijtje Nederlands, Engels en wiskunde mag je maar één 5 hebben. Voor de andere 2 vakken moet je dan een voldoende halen, dus 6 of hoger.

Daarnaast moet je voor culturele en kunstzinnige vorming en lichamelijke opvoeding een voldoende of goed hebben gehaald.

Combinatiecijfer

Het combinatiecijfer is het gemiddelde cijfer van vakkenwaarvoor je geen examen doet . Dit zijn:

 • maatschappijleer;
 • het profielwerkstuk;
 • algemene natuurwetenschappen (vwo) (tot examenjaar 2017);
 • een aantal keuzevakken. De keuzevakken kunnen per school verschillen.

Vaststellen eindcijfer havo of vwo

Het eindcijfer voor elk vak van het eindexamen is een rond cijfer uit de reeks 1 tot en met 10. Dit is het gemiddelde van je cijfer voor het schoolexamen en het centraal examen. Is het 1e cijfer (van het eindcijfer) achter de komma een 4 of lager? Danwordt het eindcijfer naar beneden afgerond. Is dat cijfer een 5 of hoger? Dan wordt het eindcijfer naar boven afgerond.

Bijvoorbeeld: je haalt voor het schoolexamen een 5,3 en voor het centraal examen een 5,6. Dit is gemiddeld een 5,45. Op de eindlijst wordt dit een 5. Heeft een vak alleen een schoolexamen en geen centraal examen? Dan is het cijfer voor het schoolexamen meteen het eindcijfer. De directeur van de school stelt per vak het eindcijfer vast.

Extra examenvak havo of vwo

In de 2e fase van het voortgezet onderwijs kun je niet zakken op een onvoldoende voor het examen in een extra vak. Maar je moet dan wel zonder dit extra vak voldoen aan de eisen om te slagen.

De Rijksoverheid. Voor Nederland.