Wanneer ben ik geslaagd voor het eindexamen havo of vwo?

Sinds het schooljaar 2011-2012 zijn de exameneisen aangescherpt. Je moet gemiddeld een voldoende halen voor alle vakken van het centraal examen. Vanaf het schooljaar 2012-2013 geldt ook dat je op havo of vwo niet meer dan één 5 mag halen voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde.

Slagen en zakken in de 2e fase

Je bent geslaagd als het gemiddelde cijfer voor de vakken van het centrale examen ten minste een voldoende is (onafgerond 5,5). Is dat zo, dan geldt aanvullend 1 van de volgende voorwaarden. Je bent geslaagd als:

  • alle eindcijfers een 6 of meer zijn; of
  • 1 eindcijfer een 5 is en alle andere eindcijfers een 6 of meer zijn; of
  • 1 eindcijfer een 4 is en de overige eindcijfers een 6 of hoger zijn en als het gemiddelde van alle eindcijfers 6.0 of meer is; of
  • voor 2 vakken de eindcijfers 4 en 5 of 2 x 5 zijn en het gemiddelde van alle eindcijfers 6.0 of meer is.

Bij je eindcijfers in het rijtje Nederlands, Engels en wiskunde mag je maar één 5 hebben. Voor de andere 2 vakken moet je dan een voldoende halen, dus 6 of hoger.

Daarnaast moet je voor culturele en kunstzinnige vorming en lichamelijke opvoeding een voldoende of goed hebben gehaald.

Deze eisen gelden ook als je vanuit het voortgezet onderwijs voor 1 of meer vakken bent uitbesteed naar het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo).

Ga bij de berekening van het gemiddelde cijfer van het centraal examen uit van het onafgeronde cijfer. Je moet minimaal een 5,5 halen (het 1e getal achter de komma moet een 5 of hoger zijn). Daarna gelden de overige uitslagbepalingen. Als je gemiddeld een 5,4 hebt gehaald voor je centrale examens, ben je zonder meer gezakt.

Vaststellen eindcijfer havo of vwo

Het eindcijfer voor elk vak van het eindexamen is een rond cijfer uit de reeks 1 tot en met 10. Dit is het gemiddelde van je cijfer voor het schoolexamen en je cijfer voor het centraal examen. Als het 1e cijfer (van het eindcijfer) achter de komma een 4 of lager is, wordt het eindcijfer naar beneden afgerond. Als dat cijfer een 5 of hoger is, wordt het eindcijfer naar boven afgerond.

Bijvoorbeeld: je haalt voor het schoolexamen een 5,3 en voor het centraal examen een 5,6. Dit is gemiddeld een 5,45. Op de eindlijst wordt dit een 5.Heeft een vak alleen een schoolexamen en geen centraal examen, dan is het cijfer voor het schoolexamen meteen het eindcijfer. De directeur van de school stelt per vak het eindcijfer vast.

Combinatiecijfer en compensatieregeling havo of vwo

Het combinatiecijfer is het gemiddelde van de 'kleine' vakken die met een cijfer op de cijferlijst staan, maar waarvoor u geen examen doet. Bij bepaalde resultaten is compensatie vereist om te kunnen slagen. Die compensatie kan komen van de 'kleine' vakken die met een cijfer op je lijst staan, maar waarvoor je geen examen doet. Hieronder vallen maatschappijleer, het profielwerkstuk, algemene natuurwetenschappen (vwo) en een aantal keuzevakken. De keuzevakken kunnen per school verschillen.

Het gemiddelde van de cijfers voor deze vakken kan meewegen als combinatiecijfer. Welke onderdelen meetellen in het combinatiecijfer legt de school vast in het examenreglement en het programma van toetsing en afsluiting.

Havoleerlingen hebben dus 8 in plaats van 7 cijfers die beslissen of ze slagen of zakken:

  • Nederlands en Engels;
  • 4 profielvakken;
  • 1 vak in het vrije deel;
  • 1 combinatiecijfer.

Vwo-leerlingen hebben 9 cijfers: dezelfde vakken als bij havo, plus een 2e moderne vreemde taal.

Extra examenvak havo of vwo

In de 2e fase van het voortgezet onderwijs kun je niet zakken op een onvoldoende voor het examen in een extra vak. Maar je moet dan wel zonder dit extra vak voldoen aan de eisen om te slagen.

Herkansing centraal examen havo of vwo

Je mag het centraal examen van een vak opnieuw doen tijdens het 2e tijdvak. Herkansen in het 3e tijdvak kan alleen onder voorwaarden. Die voorwaarden staan in artikel 45 van het Eindexamenbesluit.

Je mag zelf kiezen in welk vak je wilt herkansen. Het maakt niet uit welk cijfer je voor dat vak haalde in het 1e tijdvak. Het hoogste cijfer telt. Als je een lager cijfer krijgt voor de herkansing dan voor het 1e examen, blijft het cijfer van het 1e examen staan. Je kunt ook gespreid eindexamen doen, volgens artikel 59 van het Eindexamenbesluit. Dat kan bijvoorbeeld als je ziek bent geweest en nog niet in alle vakken eindexamen hebt kunnen doen. In het volgende schooljaar mag je in de andere vakken examen doen.

Gezakt voor het eindexamen havo of vwo

Als je bent gezakt, kun je het examenjaar overdoen en het jaar daarna opnieuw het volledige centraal examen doen. Je kunt ook in het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo) examen doen voor de vakken die je nog niet hebt gehaald. Of je haalt de ontbrekende vakken via het staatsexamen; dan hoef je alleen de vakken over te doen waarvoor je een onvoldoende hebt gehaald. Houd hierbij rekening met de exameneis van ten minste een 5,5 voor het gemiddelde centraal examencijfer. Is het eindcijfer voor bepaalde vakken voldoende? Dan kan het toch raadzaam zijn om deze vakken opnieuw te doen als het cijfer van het centraal examen onvoldoende was.

Geen diploma voor lagere onderwijssoort

Als je gezakt bent voor het eindexamen, kun je niet alsnog een diploma voor een lagere onderwijssoort krijgen. Je kunt bijvoorbeeld geen havodiploma krijgen als je bent gezakt voor het atheneumexamen. Het is ook niet mogelijk om bij de staatsexamencommissie een aanvraag in te dienen voor een staatsexamendiploma voor een lagere onderwijssoort.

Je kunt wel in het volgende schooljaar in aanmerking komen voor een staatsexamendiploma voor een lagere onderwijssoort. Je moet dan wel minimaal 1 vak afleggen op het niveau van de lagere onderwijssoort. Stel dat je gezakt bent voor je vwo-diploma, dan kun je alleen een staatsexamendiploma havo krijgen als je in het volgende schooljaar voor 1 of meer vakken slaagt voor het havo-examen.

De Rijksoverheid. Voor Nederland.