Registratie in BIG-register van beroepen

De Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) beschermt patiënten tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen door zorgverleners.

Voorbehouden handelingen verrichten (Wet BIG)

Alleen zorgverleners met een beschermde titel mogen beslissen of een handeling met een groot risico voor de patiënt nodig is. Deze handelingen worden ‘voorbehouden handelingen’ genoemd. Bijvoorbeeld een patiënt onder narcose brengen of geneesmiddelen voorschrijven.

Artsen mogen alle voorbehouden handelingen uitvoeren. Tandartsen en verloskundigen mogen de voorbehouden handelingen uitvoeren die bij hun beroep horen.

Ook verpleegkundig specialisten en 'physician assistants' mogen bepaalde taken zelfstandig uitvoeren. Denk aan injecties geven en geneesmiddelen voorschrijven.

Registratie beroepen in BIG-register

Een aantal zorgverleners is verplicht zich te registreren in het BIG-register. Zo wordt de kwaliteit van de gezondheidszorg bewaakt en heeft de cliënt duidelijkheid over de bevoegdheden van een zorgverlener.

8 beroepen in BIG-register

Alleen een zorgverlener die in het BIG-register staat mag een beschermde titel voeren. 8 beroepsgroepen kunnen zich inschrijven. Dat zijn: 

 •     artsen;
 •     apothekers;
 •     fysiotherapeuten;
 •     gezondheidszorgpsychologen;
 •     psychotherapeuten;
 •     tandartsen;
 •     verloskundigen;
 •     verpleegkundigen.

Alternatief werkende zorgverleners staan niet in het BIG-register. Zij regelen hun kwaliteit zelf.

Status van zorgverleners zichtbaar in BIG-register

Iedereen kan in het BIG-register opzoeken of zijn zorgverlener erin voorkomt. Verder is via het BIG-register te zien:

 • of een zorgverlener is doorgehaald in het BIG-register; 
 • of een zorgverlener een gedeeltelijke ontzegging van zijn taken heeft of een schorsing;
 • of een zorgverlener een berisping, een geldboete of een IGZ-bevel op grond van de Wet BIG heeft. Dit geldt alleen als deze maatregelen zijn opgelegd na 1 juli 2012. Waarschuwingen worden niet openbaar gemaakt;
 • of een rechter in het buitenland bepaalde bevoegdheden van een zorgverlener heeft beperkt. Het maakt hierbij niet uit of het om een zorgverlener met een Nederlands of met een buitenlands diploma gaat.

Door tuchtmaatregelen openbaar te maken krijgen patiënten, collega’s en werkgevers beter zicht op ongewenste praktijken in de zorg. 

Herregistratie BIG-register verplicht

Zorgverleners moeten zich elke 5 jaar opnieuw registreren in het BIG-register. Met de herregistratie tonen zij aan dat hun kennis en vaardigheden voldoende zijn. Patiënten worden zo beschermd tegen fouten in de behandeling van zorgverleners.

Criteria herregistratie BIG-register

Voor de herregistratie in het BIG-register gelden 2 criteria: werkervaring of scholing.

 • De werkervaringseis schrijft voor dat iemand tijdens de registratieperiode van 5 jaar minimaal 2080 uur werkt binnen het beroep waarvoor hij staat ingeschreven. 
 • De scholingseis geldt voor degenen die niet werken of de urennorm niet halen. Zij kunnen een scholingstraject volgen om de inschrijving te verlengen.

Op de website van het BIG-register staat hoe zorgverleners zich kunnen voorbereiden op de herregistratie.

Herregistratie medisch specialisten

Specialisten in de gezondheidszorg hebben eigen wettelijk erkende specialistenregisters waarvoor een systeem geldt van herregistratie. Als zij staan ingeschreven in hun eigen register, dan blijven zij ook in het BIG-register staan.

Erkenning buitenlands artsendiploma

De kwaliteitseisen uit de Wet BIG gelden ook voor zorgverleners met een buitenlands diploma.

Afhankelijk van het beroep en het land van herkomst van de zorgverlener kan het diploma direct worden erkend. Dat geldt voor apothekers, artsen, tandartsen, verloskundigen en (algemeen) verpleegkundigen met een diploma uit een van de EU-landen. Soms moet iemand een verklaring van vakbekwaamheid aanvragen.

Meer informatie over buitenlandse diploma’s en BIG-registratie staat op de website van het BIG-register.

De Rijksoverheid. Voor Nederland.