Regering

Deze hoofdrubriek bevat 5 rubrieken.

Tijdlijn kabinet-Rutte-Asscher

Het kabinet heeft met verschillende partijen aanvullende akkoorden gesloten, zoals het sociaal akkoord of het zorgakkoord. Hiermee is het draagvlak voor de maatregelen vergroot.

18 december 2013 - Pensioenakkoord

Gepensioneerde dame bekijkt een stapel rekeningen

Het kabinet heeft met VVD, PvdA, D66, ChristenUnie en de SGP een akkoord gesloten over de belastingregels voor pensioenen. Naar aanleiding daarvan heeft het kabinet op 18 december 2013 een brief gestuurd naar de Tweede Kamer. Hierin staan nieuwe voorstellen, die inmiddels als wetsvoorstel zijn aangeboden aan de Tweede kamer. Eerdere voorstellen over de fiscale behandeling van pensioenen zijn aangehouden in de Eerste Kamer.

11 oktober 2013 - Begrotingsafspraken 2014

Minister Dijsselbloem na onderhandelingen over de begroting voor 2014.

Het kabinet, D66, ChristenUnie en SGP en de coalitiepartijen maken afspraken over de begroting voor 2014. Het pakket aan maatregelen richt zich op meer banen, beter onderwijs en een duurzame economie. De positie van gezinnen met kinderen krijgt bijzondere aandacht. Een voorbeeld: het plan om ouders te laten betalen voor de schoolboeken van hun kinderen, is teruggedraaid.

17 september 2013 - Prinsjesdag

Koning Willem-Alexander spreekt de Troonrede uit, vergezeld door koningin Máxima.

Koning Willem-Alexander spreekt in de Ridderzaal de Troonrede uit. In de Troonrede zet het kabinet de belangrijkste beleidsvoornemens voor het komende begrotingsjaar uiteen. Later op de dag biedt de minister van Financiën de Miljoenennota en de Rijksbegroting aan het parlement aan. Premier Rutte gaat in op de plannen voor 2014 en legt uit hoe het kabinet de problemen aanpakt.

Kleinere Rijksoverheid, minder rijksgebouwen

Gezicht op de Haagse Hofvijver met ministeries op de achtergrond.

22 mei 2013 - Het kabinet-Rutte-Asscher maakt de Hervormingsagenda Rijksdienst bekend. Hierin staan maatregelen om efficiënter en goedkoper te werken en het aantal ambtenaren terug te brengen. Het gaat om een bezuiniging van ruim € 1 miljard. Dit komt op de eerdere kortingen op personeel en materieel van ruim € 3 miljard. Het kabinet heeft 3 doelstellingen:

  • goede dienstverlening leveren aan burgers, bedrijven en instellingen
  • de slagvaardigheid vergroten en 
  • bureaucratie verminderen

16 juli 2013 - Afspraken om groei zorguitgaven terug te dringen

Close-up van een ziekenhuisbed.

Minister Schippers maakt op 16 juli 2013 afspraken met ziekenhuizen, medisch specialisten, de geestelijke gezondheidszorg, huisartsen, zorgverzekeraars en patiëntenorganisaties. De afspraken hebben vooral te maken met het terugdringen van de de zorguitgaven tussen 2014 tot en met 2017. De zorg mag in 2014 maximaal 1,5% groeien en daarna 1%. Dat levert een besparing van ongeveer € 1 miljard. Enkele voorbeelden:

  • De huisarts gaat onder meer minder snel verwijzen naar specialisten en meer samenwerken in de buurt.
  • De voorgenomen versobering van de zorgverzekering uit het regeerakkoord gaat niet door. Wel gaan artsen kritischer letten of zorg onder de zorgverzekering valt.

24 april 2013 - Zorgakkoord getekend

Oude dame in een verpleeghuis smeert een boterham.

Het kabinet, werkgeversorganisaties en de vakbonden CNV Publieke Zaak, FBZ, Nu’91 en MHP sluiten een zorgakkoord. Zij maken onder andere afspraken over werkgelegenheid en loonontwikkeling in de zorg.  
De bezuiniging uit het regeerakkoord op huishoudelijke hulp wordt voor een deel teruggedraaid. Ook het voornemen om in 2014 nieuwe cliënten geen huishoudelijke hulp meer te geven via de Wmo, gaat niet door.

11 april 2013 - Werkgevers en werknemers bereiken sociaal akkoord

Bernard Wientjes (VNO-NCW) en Ton Heerts (FNV) in gesprek met de pers over het sociaal akkoord.

De vakbeweging, werkgeversorganisatie VNO-NCW en het kabinet sluiten een sociaal akkoord. Zij spreken  verschillende maatregelen af. Daarmee willen zij economisch herstel stimuleren. Ook de arbeidsmarkt wordt  aangepast aan de wensen en eisen van de 21e eeuw. Werkloosheid voorkomen en mensen van werk naar werk helpen vormen de kern van het pakket aan maatregelen. In augustus 2013 onderzoekt het kabinet of de aangekondigde extra bezuinigingen van € 4,3 miljard nog nodig zijn.
In zijn wekelijkse persconferentie benadrukt Rutte: 'We versterken de economie door hervorming van de arbeidsmarkt.'

1 maart 2013 - Kabinet over ramingen van het CPB: 'Geen extra bezuinigingen 2013'

Klanten voor een fruitkraam op de markt.

De economische en financiële vooruitzichten leiden voor 2013 niet tot extra bezuinigingen. In 2014 zijn extra maatregelen echter onvermijdelijk. Daarom is er een aanvullend bezuinigingspakket van € 4,3 miljard dat in 2014 moet ingaan. Er is geld gereserveerd om kwetsbare groepen te ontzien. Het kabinet reageert hiermee op de ramingen van het Centraal Planbureau (CPB). De cijfers tonen dat het begrotingstekort in 2013 3,3% zal bedragen. In 2014 stijgt het naar 3,4%. De werkloosheid loopt op met 90.000 naar 560.000 en in 2014 tot 575.000, zo is de verwachting, volgens het CPB. 'En wat nu nodig is, is dat we in Nederland koers houden', aldus Rutte in de wekelijkse persconferentie na de ministerraad.

13 februari 2013 - Kabinet sluit woonakkoord

Verhuizer bedient goederenlift bij een verhuizing.

Het kabinet sluit een woonakkoord met D66, ChristenUnie, SGP en de coalitiepartijen. Dit akkoord bevat  verschillende maatregelen die de bouw stimuleren, starters helpen en scheefwonen tegengaan. In zijn persconferentie zei Rutte dat de maatregelen 'recht doen aan wat dit kabinet voor ogen heeft, namelijk duidelijkheid creëren voor de woningmarkt.'

29 januari 2013 - Brief aan Tweede Kamer: 'Maatregelen Rutte II ontzien ouderen relatief'

Wandelende mensen in een winkelcentrum.

De Tweede Kamer ontvangt een brief van het kabinet met informatie over de effecten van de maatregelen van de kabinetten Rutte I en II op de koopkracht van ouderen.
In augustus bij de besluitvorming voor de begroting van 2014, besluit het kabinet of de koopkracht voor 2014 verandert. 

13 november 2012 - Rutte legt regeringsverklaring af

Premier Rutte tijdens het uitspreken van de regeringsverklaring.

Het kabinet legt de regeringsverklaring af. Het is een presentatie van de kabinetsplannen. Het kabinet heeft een pakket van € 16 miljard aan besparingen aangekondigd om begrotingsevenwicht te bereiken. Deze 16 miljard komt bovenop de maatregelen van eerdere kabinetten (€ 30 miljard). Rutte tijdens de verklaring: 'Dat kan niet zonder pijn. Wij realiseren ons heel goed dat we grote offers vragen van alle Nederlanders.'

12 november 2012 - Geen inkomensafhankelijke zorgpremie

De fractievoorzitters van VVD en PvdA, Halbe Zijlstra en Diederik Samsom, na afloop van de persconferentie op 12 november.

VVD en PvdA zien af van de invoering van de inkomensafhankelijke zorgpremie. De kamerleden Zijlstra en Samsom vragen om de gewenste verkleining tussen hoge en lage inkomens op een andere manier te realiseren. Dit heeft gevolgen voor verschillende maatregelen uit het regeerakkoord.

5 november 2012 - Kabinet-Rutte-Asscher beëdigd

Kabinet tijdens de bordesfoto met de koningin, gezien langs de journalisten.

Het nieuwe kabinet-Rutte-Asscher bestaat uit een coalitie van VVD en PvdA. Er komen 7 ministers van de VVD en 6 PvdA-ministers. Daarnaast zijn er 7 staatssecretarissen, waarvan 3 van VVD en 4 van PvdA.
De koningin beëdigt de leden van het kabinet op 5 november in paleis Huis ten Bosch in Den Haag.

29 oktober 2012 - Rutte en Samsom presenteren regeerakkoord

Diederik Samsom en Mark Rutte  tijdens de presentatie van het regeerakkoord.

Op 29 oktober 2012 bereiken de Tweede Kamerfracties van VVD en PvdA het regeerakkoord. Het motto van het akkoord is 'Bruggen slaan'. Het regeerakkoord is de leidraad voor het kabinet-Rutte-Asscher.

De Rijksoverheid. Voor Nederland.