Meeste Nederlanders vinden Grondwet belangrijk

Nederlanders hechten veel belang aan de Grondwet. Tegelijk blijken de meeste mensen de inhoud van de Grondwet niet of nauwelijks te kennen. Dat blijkt uit een onderzoek dat begin dit jaar in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is uitgevoerd door TNS-NIPO 1).

Op de vraag ‘hoe belangrijk vindt u dat er een Grondwet is’ antwoordt 94% van de mensen ‘tamelijk’ of ‘heel belangrijk’. Hierbij is er nauwelijks verschil tussen allochtonen en autochtonen. Ouderen, hoger opgeleiden en mensen met een hoger inkomen vinden de Grondwet wel iets, maar niet significant belangrijker. Er bestaat een groot contrast tussen hoe belangrijk mensen de Grondwet vinden en wat zij weten van de inhoud: 84% geeft aan de inhoud niet zo goed, of zelfs helemaal niet te kennen. Dit zelfbeeld blijkt te kloppen: van de zes kennisvragen had niemand alles goed. Van de respondenten had 94% drie of meer vragen fout. Ouderen, mensen met een hoger inkomen en hoger opgeleiden deden het iets beter, maar veel scheelde dit niet.

Beginbeeld van video met straatinterviews over de Grondwet

Het onderzoek geeft ook inzicht in de mening van de gemiddelde Nederlander over het vergroten van de zichtbaarheid van de Grondwet. 87% van de ondervraagden vindt dat alle jongeren op school zouden moeten leren wat er in de Grondwet staat. De meeste ondervraagden zijn tegenstander van een ‘hertaling’ van de Grondwet die ten koste gaat van de zorgvuldigheid. Men vindt het belangrijker dat de Grondwet nauwkeurig omschreven is. Een meerderheid van de ondervraagden is voorstander van constitutionele toetsing, dat wil zeggen dat rechters wetten kunnen toetsen aan de Grondwet. Tenslotte blijkt uit het onderzoek dat veel mensen meer over de Grondwet willen weten.

1) Voor het onderzoek zijn 1246 mensen ondervraagd. De deelnemers werden geselecteerd uit het NIPObasebestand van 200.000 respondenten en kregen de vragen via een online vragenlijst op het internet voorgelegd. De resultaten zijn representatief voor de Nederlandse bevolking.