Gezamenlijke regelgeving voor bedrijfshulpverlening

Alle mensen in een gebouw moeten bij een calamiteit kunnen rekenen op adequate hulpverlening. Het ministerie van SZW bereidt samen met de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer regelgeving voor.

De Utrechtse Juristengroep (UJG) heeft in opdracht van de overheid bekeken in hoeverre bedrijfshulpverlening zoals geregeld in de Arbeidsomstandighedenwet van toepassing is op andere personen dan werknemers. Zij deed dat omdat uit de rapporten van de Onderzoeksraad voor Veiligheid en de rijksinspecties over de Schipholbrand naar voren kwam dat dit niet duidelijk geregeld is.

Lees de brief
Lees het rapport van de UJG