Staat versterkt kapitaal AEGON NV met 3 miljard euro

Het kapitaal van AEGON NV (hierna: AEGON) wordt door de Staat met 3 miljard euro versterkt. Het ministerie van Financiën en de Nederlandsche Bank hebben hierover dinsdag 28 oktober overeenstemming bereikt met AEGON.

Met deze kapitaalversterking blijft AEGON een gezonde en goed geleide verzekeringsgroep met een robuuste kapitaalbuffer waarmee zij internationaal tot de sterkere verzekeraars behoort.


AEGON maakt hierbij gebruik van de faciliteit die de Staat sinds 9 oktober jl. biedt aan gezonde en levensvatbare financiële ondernemingen die met onvoorziene externe schokken te kampen hebben. Voor de herkapitalisering van de financiële sector, die internationaal gaande is, heeft de Nederlandse Staat 20 miljard euro beschikbaar gesteld.

De Staat wordt voor 3 miljard euro economisch eigenaar van securities. De securities hebben dezelfde kenmerken als aandelen. Deze securities verhogen de solvabiliteit van AEGON (zoals bevestigd door DNB). De kapitaalverstrekking loopt via de Vereniging AEGON, de grootste bestaande aandeelhouder van AEGON.

De overeenkomst met AEGON voldoet aan de voorwaarden die aan een beroep op kapitaalverstrekking door de Staat zijn verbonden. De Staat draagt twee leden in de Raad van Commissarissen voor, die een goedkeuringsrecht krijgen op belangrijke beslissingen zoals substantiële overnames en investeringen, verhoging of verlaging van het uitstaande kapitaal, en veranderingen in het beloningsbeleid. Bovendien treden deze Commissarissen toe tot het Audit, het Nominating en het Compensation Committee. AEGON zal een duurzaam beloningsbeleid ontwikkelen dat aansluit bij nieuwe internationale standaarden. Over 2008 doen de leden van de Raad van Bestuur afstand van hun bonussen. Daarnaast wordt conform de Code Tabaksblat de vertrekregeling beperkt tot één vast jaarsalaris. De kosten van de Staat en van DNB voor de uitvoering van deze kapitaalverstrekking komen voor rekening van AEGON.

Het rendementspercentage op de securities is 8,5 %. Deze coupon wordt uitgekeerd als er dividend wordt betaald over het voorgaande jaar. Als het dividend in het desbetreffende jaar hoger is dan de coupon van 8,5 % wordt de coupon verhoogd: in het eerste jaar tot 110 % van het dividend, in het tweede jaar tot 120 % en daarna tot 125 %. Deze vormgeving is een prikkel voor AEGON om afstand te doen van de kapitaalverstrekking zodra de kapitaalpositie en de aandelenkoers dit toelaten.

AEGON kan ervoor kiezen de securities tegen 150 % van de uitgifteprijs contant terug te betalen of na drie jaar om te zetten in gewone aandelen. Ook kan AEGON binnen één jaar € 1 mrd contant aflossen tegen specifieke voorwaarden.
Bij de bepaling van de prijs van de securities is aangesloten bij de recente gemiddelde beurskoers van het aandeel AEGON (4 €).