Staat versterkt kapitaal SNS REAAL met 750 miljoen euro

Het kapitaal van SNS REAAL NV (hierna: SNS REAAL) wordt door de Staat met 750 miljoen euro versterkt. Het ministerie van Financiën en De Nederlandsche Bank (DNB) hebben hierover woensdag 12 november overeenstemming bereikt met SNS REAAL.

Met deze kapitaalversterking blijft SNS REAAL een gezonde en goed geleide bankverzekeraar met een robuuste kapitaalbuffer.
SNS REAAL maakt hierbij gebruik van de faciliteit die de Staat sinds 9 oktober jl. biedt aan gezonde en levensvatbare financiële ondernemingen die met onvoorziene externe schokken te kampen hebben. Voor de herkapitalisatie van de financiële sector, die internationaal gaande is, heeft de Nederlandse Staat 20 miljard euro beschikbaar gesteld.

De Staat wordt voor 750 miljoen euro eigenaar van securities. De securities hebben grotendeels dezelfde kenmerken als aandelen. Deze securities verhogen de solvabiliteit van SNS REAAL (zoals bevestigd door DNB).

De overeenkomst met SNS REAAL voldoet aan de voorwaarden die aan een beroep op kapitaalverstrekking door de Staat zijn verbonden. De Staat draagt twee leden in de Raad van Commissarissen voor, die een goedkeuringsrecht krijgen op belangrijke beslissingen zoals substantiële overnames en investeringen, verhoging of verlaging van het uitstaande kapitaal en veranderingen in het beloningsbeleid. Bovendien treden deze Commissarissen toe tot de Committees van de Raad van Commissarissen. SNS REAAL zal een duurzaam beloningsbeleid ontwikkelen dat aansluit bij nieuwe internationale standaarden. Over 2008 doen de leden van de Raad van Bestuur afstand van hun bonussen. Daarnaast zal, conform de Code Tabaksblat, de vertrekregeling beperkt worden tot één vast jaarsalaris. De kosten van de Staat voor de uitvoering van deze kapitaalverstrekking komen voor rekening van SNS REAAL.

Het rendement op de securities is het hoogste van:

  1. 8,5 procent of
  2. 110 procent van het dividend over 2009, 120 procent van het dividend over 2010 en 125 procent van het dividend over de jaren vanaf 2011.

Deze coupon wordt uitgekeerd als er dividend wordt betaald over het voorgaande jaar.

De vormgeving van de coupon is een prikkel voor SNS REAAL om afstand te doen van de kapitaalverstrekking zodra de kapitaalpositie en de aandelenkoers dit toelaten.

SNS REAAL kan ervoor kiezen de securities tegen 150 % van de uitgifteprijs contant terug te betalen of na drie jaar om te zetten in gewone aandelen. Ook kan SNS REAAL in het eerste jaar € 250 miljoen contant aflossen tegen specifieke voorwaarden.
De uitgifteprijs van de securities is vastgesteld op 5,25 €. Hiermee is aangesloten bij de recente beurskoers van het aandeel SNS REAAL.

Stichting Beheer SNS REAAL versterkt het kapitaal van SNS REAAL met 500 miljoen euro. Hiermee bedraagt de totale kapitaalsversterking, afkomstig van zowel de Staat als de Stichting Beheer SNS REAAL, 1.250 miljoen euro.