Programma Randstad Urgent: Recept tegen verkokering en bestuurlijke drukte

Het kabinetsprogramma Randstad Urgent is succesvol door de experimentele werkwijze, met bestuurlijke duo’s per project, projectambassadeurs en het hanteren van deadlines voor besluiten. In drie jaar tijd zijn in veertig projecten maar liefst 243 besluiten genomen: het bewijs dat de Randstad Urgent-aanpak bestuurlijke daadkracht stimuleert.. In het vorige week verschenen boek “Stand van de Randstad / Randstad Urgent werkt” wordt de voortgang in de Randstad Urgent-projecten in beeld gebracht.

Werkwijze

Kern van het boek is de uitleg over de werkwijze van het programma met als illustratie daarbij de twaalf interviews waarin betrokkenen, onder andere programmaminister Eurlings, terugblikken. Hij presenteerde het resultaat op de Randstad Urgent conferentie op maandag 31 mei jongstleden. Onder de vlag van het programma Randstad Urgent heeft het rijk samen met de regionale en lokale bestuurders in de Randstad heel pragmatisch besluiten genomen. Er is daarbij flink tempo gemaakt, in 40 speciaal geselecteerde projecten, zoals de A4 Delft- Schiedam en de Ring Utrecht. Er zijn in het totaal 243 besluiten genomen over woningbouw, openbaar vervoer, natuur, waterveiligheid, bedrijventerreinen wegen en fietsvoorzieningen.

Randstad Urgent is een interbestuurlijk kabinetsprogramma waarin de Ministeries  van Verkeer en Waterstaat, VROM, LNV, EZ en OCW en de provincies, gemeenten en stadsregio’s in de Randstad nauw samenwerken aan een aantalprojecten ten behoeve van een economisch sterkere Randstad.

Het boek ‘Stand van de Randstad / Randstad Urgent werkt” is te raadplegen en te downloaden via Publicatie en jaarverslag Randstad Urgent. Bijlage 1: Stand van de Randstad