Tweede Kamer stemt in met Belastingplan 2012

Het Belastingplan 2012 is aangenomen door de Tweede Kamer. Het Belastingplan staat net als het regeerakkoord, de Fiscale agenda en de autobrief in het teken van vereenvoudiging, soliditeit en fraudebestrijding.

Staatssecretaris Weekers is blij met de brede steun voor het Belastingplan 2012, waar een deel van de voorstellen uit de Fiscale agenda verwerkt zijn. “Hiermee zetten we een verdere stap in de richting van een eenvoudiger, meer solide, fraudebestendiger belastingstelsel,” aldus de staatssecretaris.

Vereenvoudiging

Om het belastingstelsel te vereenvoudigen wordt in het Belastingplan onder andere geregeld dat zeven kleine, hinderlijke belastingen verdwijnen: de verpakkingenbelasting, de afvalstoffenbelasting, de grondwaterbelasting, de verbruiksbelasting van pruim- en snuiftabak, de verbruiksbelasting op frisdranken, de belasting op leidingwater en het Eurovignet.

Daarnaast komt er een extra stimulans voor bedrijven die innoveren: de Research & Developmentaftrek. Daarmee krijgen deze bedrijven een extra korting op de winstbelasting voor de kosten en investeringen die zij maken bij onderzoek en ontwikkeling voor nieuwe producten.

Soliditeit

Om het stelsel meer solide te maken worden de doorwerkbonus en de renteregeling aangepast. Met de nieuwe renteregeling wordt een einde gemaakt aan bankieren bij de Belastingdienst, doordat alleen rente wordt vergoed als de fiscus te laat is met het vaststellen van een aanslag of het terug te betalen bedrag.

Op het gebied van de autobelastingen worden de CO2-schijfgrenzen voor de aanschafbelasting BPM en de bijtelling voor de loon- en inkomstenbelasting jaarlijks aangescherpt.

Een aantal andere regelingen waarvan het gebruik niet in overeenstemming is met de doelstelling ervan, wordt beter gericht. Het gaat hierbij onder andere om de 30%-regeling om ‘pseudo-expats’ uit te sluiten van belastingvoordelen. Met het aanscherpen van de objectvrijstelling voor vaste inrichtingen wordt voorkomen dat bedrijven verliezen van vestigingen in het buitenland kunnen verrekenen met Nederlandse winst. Ook beperkt Weekers de excessieve renteaftrek door overnameholdings.

Fraudebestendig

Het Belastingplan 2012 bevat tevens een aantal maatregelen om fraude effectief te kunnen bestrijden. Zo worden belastingteruggaven en toeslagen voortaan op één bankrekeningnummer van de belastingplichtige overgemaakt. Daarbij geldt onder voorwaarden een uitzondering voor kinderopvangorganisaties.

Verder wordt de succesvolle inzet van de automatische nummerplaatherkenning verbreed naar alle belastingen. Daarnaast worden de boetes voor fraude met toeslagen gelijkgetrokken met de hogere fiscale boetes.

Overige maatregelen

Verder wordt in het Belastingplan 2012 de reeds in werking getreden tijdelijke verlaging van de overdrachtsbelasting van zes procent naar twee procent geregeld.

Met de Geefwet, een ander onderdeel van dit Belastingplan, wordt enerzijds de geefcultuur gestimuleerd en worden anderzijds belemmeringen weggenomen die culturele anbi’s ervaren bij meer ondernemende en commerciële nevenactiviteiten.

Daarnaast is het vanaf 2012 niet meer toegestaan een extra bedrag per minderjarig kind bij het heffingvrij vermogen (box 3) optellen. Deze maatregel heeft mogelijk effect op de huurtoeslag van mensen met minderjarige kinderen. 

Amendementen

Verder stemde de Tweede Kamer ook in met een aantal amendementen. Daarin wordt onder meer geregeld dat:

-       Leaserijders met een auto die minder dan 50 gram CO2 per kilometer uitstoot bij op naam stelling in 2012 en 2013 krijgen een bijtelling van 0 procent. Bij op naam stelling in 2014 en 2015 geldt een bijtellingspercentage van 7 procent. Er blijft een vrijstelling van de MRB voor oldtimers bestaan.

-       De nieuwe regels voor de excessieve aftrek van rente door overnameholding gelden voor overnames waarbij de fiscale eenheid tussen de overnemer en de maatschappij waarin het belang is verworven dan wel uitgebreid, is aangegaan na indiening van dit amendement.

-       In de 30%-regeling wordt de salariseis verlaagd naar € 35.000 (exclusief de vergoeding). Verder geldt een uitzondering op die salarisnorm voor de wetenschap. De salariseis voor masters jonger dan 30 wordt verlaagd naar zo’n 26.000 euro, voor wetenschappers komt de inkomenseis helemaal te vervallen.

-       De geefbonus voor particulieren wordt verlaagd naar 25 procent over een maximaal te schenken bedrag van 5.000 euro. Tegelijkertijd wordt geven aan steunstichtingen zoals voetbalverenigingen en fanfares met een officiële SBBI-status ook fiscaal aantrekkelijk gemaakt.

De wetsvoorstellen worden nog in de Eerste Kamer behandeld en treden naar verwachting in werking op 1 januari 2012.