Rijk en Universitair Medische Centra tekenen voor energiebesparing

De Nederlandse Federatie van UMC’s (NFU) en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties hebben op 1 december 2011 afspraken gemaakt over energiebesparing in de universitair medische centra. De UMC’s spannen zich volgens de meerjarenafspraken energie-efficiency (MJA3) in om in 2020 30 procent efficiënter om te gaan met energie dan in 2005.

Voorzitter Elmer Mulder van de NFU en directeur-generaal Wonen, Bouwen en Integratie Mark Frequin (namens de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) tekenden vandaag in Den Haag het MJA3-convenant voor de UMC’s. “Een belangrijke stap,” volgens Mulder, “omdat we hiermee vastleggen dat de UMC’s zich nu ook gezamenlijk gaan inzetten voor energiebesparing. We gaan kennis en ervaringen bundelen en actief verspreiden.” Zo bespaart UMC Utrecht nu al ruim 600.000 kWh per jaar met de vervanging van oude koelmachines door efficiëntere koeling. Begin 2012 zijn ook het  laagtemperatuurwarmtenet en koudwaternet van UMC Utrecht gereed, wat naar verwachting een extra besparing oplevert van circa 300.000 kWh en 1 miljoen m³ aardgas per jaar. UMC St. Radboud bespaart elk jaar 876.000 m³ aardgas dankzij het gebruik van efficiëntere stoomketels. Ook 6 andere Nederlandse UMC’s zijn al actief in het kader van MJA3.

Mark Frequin (links) en Elmer Mulder ondertekenen het MJA3-convenant

Luchtbehandeling en apparatuur zorgen voor hoog energieverbruik UMC’s

Op dit moment vraagt de luchtbehandeling van UMC-gebouwen de meeste energie; het binnenklimaat van ziekenhuizen vraagt 24 uur per dag speciale aandacht. Daarnaast komt er steeds meer elektrische behandel- en ondersteunende apparatuur, die honderd procent betrouwbaar moet zijn. Dit stelt hoge eisen aan de energieinkoop en –opwekking en noodstroomvoorzieningen. Ook het vervoer van patiënten, bezoekers en goederen kost veel energie. In de nabije toekomst verwachten de UMC’s een aantal ontwikkelingen: de opslag van weefsel en data zal meer energie vragen, en complexe zorgfuncties worden geconcentreerd, wat energiewinst oplevert.

Meerjarenafspraken voor energie-efficiënte zorgsector

Om in kaart te brengen welke efficiencymaatregelen mogelijk zijn, hebben de 8 UMC’s een energiebesparingsplan 2009-2012 opgesteld. Hieruit blijkt dat de UMC’s in deze periode 12 procent energie willen besparen door bestaande processen te verbeteren. Verdergaande stappen worden beschreven in de ‘Routekaart UMC 2030’, die als doel heeft het  energiegebruik in 2030 met 50 procent te reduceren. Om dit te bereiken, willen de UMC’s samenwerken op centrale thema’s zoals ict, ruimtegebruik, apparatuur en energieopwekking. Met de ondertekening van het MJA-convenant door de brancheorganisatie NFU krijgt deze samenwerking nog meer gestalte en wordt een belangrijke stap gezet richting een energie-efficiënte zorgsector.

Over het MJA-programma

In Nederland hebben de overheid en het bedrijfsleven afspraken gemaakt over het effectief en efficiënt inzetten van energie. Die afspraken zijn vastgelegd in meerjarenafspraken energie-efficiency (MJA3 en MEE) en richten zich vooral op energie-intensieve sectoren (circa 1.200 bedrijven). Met als resultaat: de energie-efficiency verbeterde sinds 1992 jaarlijks gemiddeld met twee procent. Het MJA-programma ondersteunt daarbij. Wie deelneemt aan de meerjarenafspraken, kan gerichte hulp ontvangen. De MJA-adviseurs ondersteunen bij het opstarten, aanjagen, voorlichten, begeleiden, adviseren, faciliteren van kennisnetwerken en (deels) financieren van projecten rond energiebesparing.

Het MJA-programma wordt uitgevoerd door Agentschap NL, onderdeel van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Zie voor meer informatie: www.agentschapnl.nl/mja