Asielverzoeken Libiërs weer individueel beoordeeld

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) beoordeelt asielverzoeken van Libiërs weer op individuele basis. Een actueel ambtsbericht over de situatie in Libië van het ministerie van Buitenlandse Zaken maakt dit mogelijk.

Dat schrijft minister Leers (Immigratie, Integratie en Asiel) aan de Tweede Kamer.

Een jaar lang was er een besluit- en vertrekmoratorium van kracht: Libische asielzoekers kregen wel opvang, maar over hun asielverzoek werd nog geen besluit genomen. Ook hoefden asielzoekers die eerder waren afgewezen, voorlopig niet terug naar Libië. Eind mei is het besluit- en vertrekmoratorium automatisch afgelopen, na de wettelijk maximale termijn van een jaar.

Situatie in Libië

Na de val van het Gaddafi-regime zijn er in Libië nog wel regelmatig gewelddadige incidenten, maar aanzienlijk minder dan daarvoor. De geweldsincidenten richten zich vooral op voormalige Gaddafi-aanhangers of spelen zich af tussen rivaliserende groepen. Libië is niet zo onveilig dat iedere asielzoeker die terugkeert er gevaar loopt. Daarom zal elk asielverzoek weer individueel beoordeeld worden. Asielzoekers uit Libië zullen met hun individuele asielrelaas aannemelijk moeten maken dat zij bescherming in Nederland nodig hebben.

Tijdelijke vergunningen opnieuw beoordeeld

Nu Libië veiliger is dan onder Gaddafi, houdt de IND ook de verblijfsvergunningen tegen het licht die eerder tijdelijk aan Libiërs werden verleend. Als er geen gevaar meer is voor vervolging of schending van mensenrechten, wordt een tijdelijke asielvergunning weer ingetrokken. Tegen zo'n beslissing is beroep en hoger beroep bij de rechter mogelijk.

Bijzondere aandacht voor homo's

Libische homo's en lesbiënnes zijn een 'risicogroep'; zij hoeven aan minder hoge eisen te voldoen om de ernst van gebeurtenissen die zij in Libië hebben meegemaakt aan te tonen.

Bij het beoordelen van asielaanvragen van Libiërs zal de IND extra alert zijn op mensen die zich in Libië schuldig hebben gemaakt aan het schenden van mensenrechten. Als daar ernstige vermoedens van zijn, geeft de IND geen asielvergunning.