Kabinetsreactie actieagenda bouwteam: ‘gerichter ondernemen’

De klant als koning, het aanboren van nieuwe markten, nieuwe vormen van financiering en gerichter ondernemerschap. Dat zijn enkele concrete elementen uit de kabinetsreactie op de aanbevelingen uit de actieagenda Bouw van het Bouwteam. Daarnaast moet er oog zijn voor sloop, renovatie en hergebruik. Ook is betere aansluiting nodig tussen onderwijs en de bouwpraktijk. Minister Spies van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft de kabinetsreactie op de actieagenda vandaag naar de Tweede Kamer gestuurd.

Het kabinet onderschrijft de voorstellen van het Bouwteam. Ook is de actieagenda aansprekend omdat deze uitgaat van de eigen verantwoordelijkheid van de sector, zo schrijft Spies in de brief. Om de agenda was gevraagd omdat de woning- en utiliteitsbouwsector zelf verantwoordelijk is om sterker uit de crisis te komen. Door beter te luisteren naar klanten verwacht het kabinet dat bouwbedrijven met nieuwe creatieve ideeën komen waardoor nieuwbouw beter aansluit bij de wensen van mensen en bedrijven. Het Bouwteam wordt uitgedaagd om met voorstellen te komen die de klantgerichtheid vergroten.

Bouwcampus

Een landelijke bouwcampus draagt bij aan vernieuwing in de bouw en zorgt ervoor dat de kennis en onderwijs niet versnipperd. Het kabinet is blij met de overeenstemming die kennisinstituten en marktpartijen hebben bereikt om over een half jaar met de bouwcampus te starten.

De actieagenda voorziet eveneens in aanbevelingen voor de sector om het ondernemerschap op te pakken. Het gaat bijvoorbeeld om het instellen van een consumentenplatform voor verduurzaming van woningen en het professionaliseren van het opdrachtgeverschap. Daar moet de sector zelf invulling aan geven, ook om in te kunnen spelen op de sterk afgenomen vraag en de veranderende concurrentiepositie.

Energiebesparing

Spies benadrukt net als het Bouwteam de kansen van de sector als het gaat om energiebesparing.

Voor verduurzaming van de economie is in het begrotingsakkoord 2013 een bedrag is uitgetrokken van 200 miljoen euro. Daarvan gaat 70 miljoen naar een fonds voor energiebesparing in huizen en gebouwen. Dit geld is beschikbaar voor cofinanciering van grootschalige projecten, maar ook voor particulieren.

Inmiddels heeft minister Spies met betrokken partijen afspraken gemaakt voor energiebesparing in de bestaande bouw (convenant Meer met Minder), in de nieuwbouw (convenant Lenteakkoord 2008) en in de sociale huursector (Huurconvenant). Deze partners zijn Bouwend Nederland, Energie-Nederland, UNETO-VNI, Aedes, De Woonbond, NEPROM, NVB en Vastgoedbelang. De convenanten worden donderdag 28 juni ondertekend.

Kantorenmarkt

Net als het Bouwteam ziet ook het kabinet de noodzaak voor een beter functionerende kantorenmarkt. Hiervoor is deze week een convenant afgesloten tussen overheden en marktpartijen, verenigd in de Kantorentop. Het rijk gaat ook onderzoeken welke wettelijke mogelijkheden er zijn voor een verplichte afdracht aan regionale kantorenfondsen die financiële compensatie kunnen bieden aan eigenaren die hun bestaande kantoren willen saneren of slopen.

De voorgestelde acties en routekaarten in de actieagenda kunnen een bijdrage leveren aan een sterkere bedrijfstak, aldus minister Spies in de brief. Voorwaarde is wel dat deze in de juiste samenhang worden uitgevoerd. Om de vaart erin te houden komt er een kernteam bestaande uit vertegenwoordigers van de bedrijfstak, kennisinstellingen en de overheid. Voorstellen waarvoor nieuw beleid noodzakelijk is, zullen aan een nieuw kabinet zijn.