Wet BRP regelt betere registratie van persoonsgegevens

Een goede registratie van persoonsgegevens in de Basisregistratie Personen is van belang voor zowel burgers als overheden. De overheid gebruikt deze gegevens om haar taken uit te voeren, organisaties zoals de Belastingdienst en UWV gebruiken de persoonsgegevens bij het verstrekken van uitkeringen en het heffen van belastingen. Om deze registratie zo goed mogelijk te regelen is op 6 januari 2014 de Wet Basisregistratie Personen (BRP) in werking getreden. Deze nieuwe wet vervangt de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (Wet GBA).

Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft tegelijk met de inwerkingtreding van deze wet ook een verbetering doorgevoerd in inzage van gebruik van persoonsgegevens binnen de overheid. Via mijnoverheid.nl kunnen mensen met hun DigiD inzage krijgen in welke overheidsorganen en anderen gebruik maken van hun gegevens en op basis van welke wetgeving dat gebeurt.

Mensen die zich schuldig maken aan onjuiste registratie in de Basisregistratie Personen of bewust toelaten dat iemand anders ten onrechte op zijn of haar adres is geregistreerd, kunnen van hun gemeente een bestuurlijke boete krijgen. Deze kan oplopen tot 325 euro. Het is dus belangrijk dat men op tijd wijzigingen doorgeeft aan zijn gemeente.

Ook werd het met de Wet BRP vanaf gisteren mogelijk dat niet-ingezetenen onder bepaalde voorwaarden een verzoek kunnen doen tot inschrijving bij een zogenaamde inschrijfvoorziening gevestigd in 18 gemeenten in Nederland. Gisteren hebben zich al ongeveer 300 mensen ingeschreven in de Registratie niet-ingezetenen (Rni). Niet-ingezetenen zijn mensen die niet in Nederland wonen maar wel een relatie met de Nederlandse overheid hebben zoals grensarbeiders, buitenlandse studenten en 'pensionado's'. Voorafgaand aan deze wet werden deze mensen niet eenduidig geregistreerd in een overkoepelende basisregistratie persoonsgegevens waaruit alle overheidsorganen deze gegevens konden ontlenen. De 18 gemeenten met inschrijfvoorzieningen voor niet-ingezetenen kunt u vinden op rijksoverheid.nl onder 'Wat is de registratie niet ingezetenen (RNI)?' .