Veiligheidsmaatregelen Nuclear Security Summit

Op 24 en 25 maart 2014 vindt in het World Forum in Den Haag de Nuclear Security Summit (NSS) plaats. Voor een veilig en ongestoord verloop van deze top zal een aantal maatregelen worden ingezet. Een van de maatregelen is de tijdelijke herinvoering van grenstoezicht aan de Schengenbinnengrens op grond van artikel 23, eerste lid en artikel 24 van de Schengengrenscode (Verordening 562/2006 van het Europees Parlement en de Raad).

Extra grenscontroles

De herinvoering van controles aan de binnengrens zal op een flexibele basis door de grensbewakingsautoriteiten worden uitgevoerd. Dit betekent dat de Koninklijke Marechaussee en de Zeehavenpolitie op basis van informatie en steekproefsgewijs op of bij bepaalde grensovergangen in Nederland persoonscontroles zullen uitvoeren. Deze controles worden op basis van vooraf verzamelde informatie van onder meer de Koninklijke Marechaussee, de politie, buitenlandse autoriteiten en internationale organisaties uitgevoerd.

Dit kan gevolgen hebben voor personen die Nederland willen in- en uitreizen. De Koninklijke Marechaussee en de Zeehavenpolitie kunnen in de periode 14 tot en met 27 maart 2014 reizigers controleren aan de binnengrenzen met België en Duitsland, op de waterwegen én op de aangewezen luchthavens bij de gates van inkomende intra-Schengenvluchten.

Doordat er grenscontroles worden uitgevoerd, kan aan mensen die Nederland inreizen vanuit een ander Schengenland worden gevraagd een geldig reisdocument te tonen, dat kan zijn een geldige identiteitskaart of paspoort en voor zover nodig een geldig visum of ander verblijfsdocument. De reizigers en burgers zijn op grond van de Europese regelgeving verplicht om hieraan mee te werken.

Door de grenscontroles op flexibele basis en informatie gestuurd uit te voeren, wordt getracht het normale verkeer en de reizigers zo min mogelijk te hinderen. In de bijlage worden de grensovergangen en doorlaatposten weergegeven waar controles kunnen worden uitgevoerd.