Eerste Kamer akkoord met nieuwe richtlijn voor asielprocedure

De Eerste Kamer heeft vandaag ingestemd met het voorstel van staatssecretaris Dijkhoff (Veiligheid en Justitie) om de Europese opvang- en procedurerichtlijn op te nemen in de Nederlandse Vreemdelingenwet. De Europese richtlijnen zorgen ervoor dat EU-lidstaten dezelfde normen hanteren op het terrein van asielprocedures en asielopvang. De richtlijnen moeten ook zorgdragen voor een effectieve en efficiënte asielprocedure en voor waarborgen voor asielzoekers in de asielprocedure.

Voor Nederland betekent het wetsvoorstel dat er nieuwe regels komen voor de afhandeling van asielaanvragen. Rechtbanken kunnen indien nodig in beroep de feitelijke en juridische gronden van de beslissing van de IND volledig toetsen. Nu toetsen bestuursrechters het oordeel over de geloofwaardigheid nog marginaal. De IND is daarom al overgegaan tot uitvoeriger motivering van de toetsing van de geloofwaardigheid van het verhaal van een asielzoeker om langere procedures te voorkomen.

Daarnaast wordt de procedure in Aanmeldcentrum Schiphol ingericht als een grensprocedure. Dat houdt in dat iemand die op Schiphol (EU-buitengrens) aankomt en daar asiel aanvraagt, niet meteen toegang tot Nederland krijgt en in grensdetentie wordt geplaatst (met uitzondering van minderjarigen). De IND moet dan binnen vier weken bepalen of een asielverzoek van iemand die op Schiphol aankomt niet in behandeling wordt genomen, niet-ontvankelijk is of kennelijk ongegrond is. Als dat het geval is, wordt de aanvraag niet-ontvankelijk verklaard of afgewezen en blijft de vreemdeling in grensdetentie totdat hij het land kan verlaten. Als dat niet het geval is, wordt de grensprocedure beeindigd, de grensdetentie opgeheven en de aanvraag verder in de gewone asielprocedure behandeld.