Wijziging Paspoortwet maakt vervallen paspoort en identiteitskaart jihadgangers mogelijk

De Rijksministerraad heeft op voorstel van minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ingestemd met een wijziging van de Paspoortwet. Doel is het voorkomen van de uitreis van personen naar jihadgebieden. Dit wetsvoorstel regelt het automatisch vervallen van paspoorten en identiteitskaarten als een uitreisverbod wordt opgelegd door de minister van Veiligheid en Justitie. Het wetsvoorstel is onderdeel van de uitvoering van het Actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme.

De mogelijkheid tot het opleggen van een uitreisverbod wordt geregeld in de Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding van de minister van Veiligheid en Justitie. Dit wetsvoorstel heeft het kabinet begin juli naar de Raad van State gestuurd voor advies Deze wijziging van de Paspoortwet versterkt de effectiviteit van het in te voeren uitreisverbod. Paspoorten en identiteitskaart van mensen met een uitreisverbod vervallen van rechtswege. Zij moeten hun paspoort en identiteitskaart direct inleveren; doen ze dat niet dan worden deze als ongeldig geregistreerd in de databank van Interpol. Hierdoor worden de mogelijkheden om uit te reizen aanzienlijk verkleind, omdat de grensbewaking dan kan vaststellen dat de persoon in kwestie niet mag reizen en geen toegang tot het land krijgt.

Omdat personen van wie het paspoort of identiteitskaart is vervallen wel aan de wettelijke identificatieplichten moeten kunnen voldoen, krijgen zij een vervangend identiteitsdocument. Hiermee kunnen ze zich identificeren, maar niet reizen buiten het Schengengebied.

De ministerraad heeft ermee ingestemd het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State van het Koninkrijk te zenden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State van het Koninkrijk worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.