Wetsvoorstel ‘Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen’ naar Raad van State

De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Dekker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ingestemd met het wetsvoorstel ‘Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen’. Met de nieuwe wet ontstaat meer ruimte om op basis van een onderwijsconcept een school te beginnen, waar die mogelijkheid nu vooral is voorbehouden aan levensbeschouwelijke richtingen. Er wordt bovendien niet meer gekeken naar de abstracte prognoses van leerlingpotentieel voor een bepaalde levensbeschouwelijke richting, maar naar de concrete wensen van de ouders voor een school. Dat draagt eraan bij dat het onderwijsaanbod gevarieerder wordt en daardoor goed aansluit bij de huidige maatschappelijke verhoudingen.

Daarnaast regelt het wetsvoorstel dat voortaan voorafgaand aan de oprichting van een school kan worden getoetst op kwaliteit. Op die manier ontstaat meer zekerheid dat een school zal bijdragen aan goed onderwijs, goed burgerschap en sociale integratie.
 
Het wetsvoorstel brengt de vrijheid van onderwijs, die is vastgelegd in artikel 23 van de Grondwet, weer bij de tijd. Het grondwetsartikel is bijna honderd jaar oud, maar de inhoud ervan is nog altijd waardevol. De vrijheid van onderwijs hoort bij Nederland, vindt Dekker. Hij hecht eraan dat ouders en leerlingen een school kunnen kiezen die bij hun opvattingen past.

Eerder dit jaar konden ouders, leraren en bestuurders reageren op het wetsvoorstel in een internetconsultatie. Mede op basis hiervan is het wetsvoorstel verder verbeterd.

De ministerraad heeft ermee ingestemd het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State te zenden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer. De verwachting is dat het wetsvoorstel nog tijdens deze kabinetsperiode bij de Tweede Kamer kan worden ingediend.