Exportkredietverzekering doeltreffend

Het kabinet heeft met de exportkredietverzekering de afgelopen jaren in belangrijke mate bijgedragen aan de Nederlandse concurrentiepositie en de werkgelegenheid. Uit cijfers van het CBS blijkt dat jaarlijks gemiddeld 20.000 banen voortkomen uit door de exportkredietverzekering ondersteunde export. Dit staat in de beleidsdoorlichting van de exportkredietverzekering die staatssecretaris Wiebes van Financiën aan de Tweede Kamer heeft gezonden. Hierdoor hoort Nederland bij de beste exportkredietverzekeraars van de meest geïndustrialiseerde landen. Over de evaluatieperiode heeft de exportkredietverzekering een positief kassaldo van 721 miljoen euro gerealiseerd.

Door de kredietcrisis en de lage olieprijs waren de omstandigheden gedurende de kabinetsperiode voor de Nederlandse exporteurs moeilijk. Bovendien nam de internationale concurrentie in deze periode toe uit de opkomende economieën zoals China. Om de exporteurs in deze moeilijke omstandigheden te helpen, heeft het kabinet haar internationale verzekeringsinstrumentarium geoptimaliseerd.

De exportkredietverzekering is van groot belang voor onder andere de exporteurs van hoogwaardige kapitaalgoederen zoals de scheepsbouw (pijpenleggers, baggerschepen), aannemerijwerken die omvangrijke (water)werken uitvoeren in het buitenland, medische apparatuur, kassenbouw, etc.

Aandachtspunt blijft om wereldwijd gelijke regels te laten hanteren. De International Working Group beoogt die gemeenschappelijke regels vast te leggen in onderhandelingen met landen als Brazilië, India en China. Verder zet het kabinet zich ervoor in dat andere landen dezelfde hoge mvo-standaarden toepassen als Nederland. Ten slotte gaat het kabinet onder meer door 'best practices' over te nemen van andere landen, de handhaving van de regels rondom omkoping aanscherpen.