Veelbelovende start ESF regeling Actieve Inclusie

De eerste resultaten ESF Actieve Inclusie over de periode 2014-2015 laten een gunstig beeld zien. Het subsidieprogramma, uitgevoerd door Agentschap SZW, voldoet aan belangrijke voorwaarden voor een effectieve re-integratie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Dit concluderen onderzoeksbureaus Regioplan en Bureau Bartels op basis van het eerste jaarlijks terugkerend verdiepend onderzoek. In dit onderzoek zijn de inhoud, uitvoering, eerste resultaten en de impact van het programma onderzocht.

‘Het verhaal achter de cijfers’

Het verdiepend onderzoek vormt ‘het verhaal achter de cijfers’ van de eerder dit jaar gepubliceerde factstheet van het CBS over deze ESF subsidie voor het stimuleren van werkgelegenheid. In Nederland wordt een groot deel van deze subsidie ingezet op het thema actieve inclusie.

Concreet gaat het om het terugdringen van jeugdwerkloosheid en de arbeidsinpassing van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit zijn onder anderen mensen met een arbeidsbeperking, werkloze jongeren en 50-plussers, mensen zonder werk of uitkering waaronder (laagopgeleide) vrouwen, maar ook (ex-)leerlingen van het voortgezet speciaal onderwijs en het praktijkonderwijs behoren tot de doelgroep. Vso/pro scholen helpen bijvoorbeeld met inzet van externe stages, branchecursussen en interne trainingen (ex-)leerlingen de overgang te maken van school naar werk. Hierdoor zijn jongeren beter bemiddelbaar naar werkgevers en blijven zij eerder uitkeringsvrij.


Meer en intensievere trajecten

De subsidieaanvragers zijn positief over de mogelijkheden om via ESF Actieve Inclusie extra inspanningen te kunnen leveren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

De toegevoegde waarde van de gelden van het Europees Sociaal Fonds (ESF) ligt volgens het onderzoek enerzijds in het feit dat er meer mensen ondersteund kunnen worden en anderzijds in  de kwaliteit die geboden wordt door intensievere trajecten en maatwerk. In de periode 2014-2015 namen in totaal al  aanzienlijk meer unieke deelnemers deel aan ESF Actieve Inclusie dan geraamd.


ESF programma 2014-2020

Het huidige ESF-programma loopt van 2014 tot en met 2020. In totaal is voor Nederland 507 miljoen euro beschikbaar voor de projecten. In de ESF monitor 2014-2020 worden alle deelnemers in deze programmaperiode door de tijd heen gevolgd, om te zien wat hun arbeidsmarktpositie is, zowel aan het einde van hun traject tot twaalf maanden erna is.

Een afgebakend aantal partijen – arbeidsmarktregio’s namens gemeenten en voor de doelgroep (ex-)leerlingen van vso-/pro-scholen, het UWV en het ministerie van VenJ – kan een beroep op dit programma doen. Agentschap SZW voert de subsidieregeling namens het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid uit.