Normenbrief 1 januari 2017 - informatie voor gemeenten

Het wettelijk minimumloon is per 1 januari 2017 vastgesteld op € 1.551,60 per maand. In verband hiermee zal het netto minimumloon, als bedoeld in artikel 37 van de Wet Participatiewet, per genoemde datum eveneens wijzigen.

Uiteraard heeft dit gevolgen voor de aan het netto minimumloon gerelateerde bijstandsnormen en grondslagen IOAW en IOAZ. Voor de relevante belastingtarieven en de heffingskortingen geldt nog een voorbehoud van definitieve instemming door de Eerste Kamer.

Het percentage van rekenregel c voor personen ouder dan de pensioengerechtigde leeftijd (bijlage VI) is aangepast van  17,745% naar 17,746%.