Nieuwe wetten per 1 januari 2017

Nieuwe wetten per 1 januari 2017

De wet die de aanpak van geweld onder invloed van drugs of alcohol verbetert en de mogelijkheid biedt geweldplegers strenger te straffen, treedt op 1 januari 2017 gefaseerd in werking. Verdachten van een geweldsmisdrijf moeten rekening houden met een hogere straf als uit een zogeheten middelenonderzoek blijkt dat zij zich onder invloed van alcohol of drugs hebben misdragen.
 
*
 
De Politieacademie wordt met ingang van 1 januari 2017 opgenomen in het nieuwe politiebestel. Ook komt er een betere afstemming van het onderwijsaanbod van de Politieacademie op de wensen van de beroepspraktijk. De civiele diploma-erkenning en aansluiting bij het reguliere onderwijs van het politieonderwijs blijven gewaarborgd.
 
*
 
Vanaf 1 januari 2017 krijgt de rechtbank Rotterdam de exclusieve bevoegdheid om recht te spreken in scheepvaartzaken. De maatregel draagt bij aan de kwaliteit van de rechtspraak en geeft uitvoering aan een in gerechtelijke kringen en ook daar buiten al langer bestaande wens. Bij scheepvaartzaken - die ook wel 'natte zaken' worden genoemd - gaat het onder meer om het vervoer van goederen over zee of over de binnenwateren, de exploitatie van een zee- of binnenschip en aanvaringen.
 
*
 
De wet die enkele verouderde regels aanpast over onder meer consumentenkrediet, koop op afbetaling en huurkoop, treedt eveneens op 1 januari 2017 in werking. Doel is de rechtszekerheid te bevorderen, onder meer via duidelijker wetteksten, vermindering van regels en een betere indeling van deze onderwerpen in het Burgerlijk Wetboek. 

Ook kunnen consumenten nu effectiever worden beschermd. De wet geldt zowel voor consumenten-kredietnemers als voor bedrijven-kredietnemers. Voor consumenten zijn de regels van dwingend recht. Voor bedrijven geldt er in beginsel contractsvrijheid, anders dan nu.
 
*
 
Verder kan vanaf 1 januari 2017 in het College van procureurs-generaal 1 lid worden benoemd dat geen jurist is maar specialistische kennis en ervaring heeft op het gebied van financiën en bedrijfsvoering. Ook deze procureur-generaal zal volledig deelnemen aan, en medeverantwoordelijk zijn voor, alle collegiale beraadslaging en besluitvorming door het College.
 
*
 
Tot slot treedt een aanpassing van de witwaswetgeving in werking. Jurisprudentie van de Hoge Raad beperkte de mogelijkheden om witwassen in alle gevallen aan te pakken. Het kabinet vindt dat het verwerven of voorhanden hebben van uit misdrijf afkomstige voorwerpen onder alle omstandigheden een halt moet worden toegeroepen. Daarom wordt het enkel verwerven of voorhanden hebben van voorwerpen die afkomstig zijn van door de dader zelf gepleegde misdrijven strafbaar gesteld.