2017: ov-kaart voor minderjarige mbo'ers en meer inspraak

Voor scholieren en studenten brengt het nieuwe jaar belangrijke wijzigingen met zich mee. Zij krijgen meer rechten en de inspraak wordt versterkt.

Voor de 120.000 studenten die een bol-opleiding doen in het mbo en nog geen 18 zijn is 1 januari een belangrijk moment. Zij hebben dan voor het eerst recht op een ov-studentenkaart. Tot die datum is de ov-studentenkaart voorbehouden aan 18-plussers. De invoering van de kaart voor de bol-studenten beneden de 18 is onderdeel van de afspraken rondom het studievoorschot.

Ook voor studenten die een (niet-commerciƫle) bestuursfunctie hebben, begint het nieuwe jaar goed. Zij kunnen maximaal een jaar worden vrijgesteld van collegegeld. Ze hebben in dat jaar wel recht op studiefinanciering en een ov-kaart.

Inspraak

Studenten en scholieren krijgen komend jaar meer invloed op het reilen en zeilen van hun onderwijsinstelling. Dat krijgt op verschillende manieren vorm. Zo krijgen studentenraden in het mbo met ingang van 1 januari instemmingsrecht bij het schoolkostenbeleid. Dit komt erop neer dat zij mogen meepraten over de leermiddelen die een school verplicht stelt, met als doel de kosten voor de studenten beheersbaar te houden.

In het gehele onderwijs krijgen medezeggenschapsraden invloed op de benoeming van bestuurders. Zij mogen vanaf 1 januari meepraten over benoeming en ontslag van bestuurders. In het hoger onderwijs is daarbij geregeld dat in elk geval een student-lid en een personeelslid zitting hebben in de sollicitatiecommissie. Ook mogen medezeggenschapsraden advies uitbrengen over de profielen waaraan nieuwe bestuurders moeten voldoen. Deze profielen worden voortaan openbaar gemaakt.

Om hun taken goed te kunnen uitvoeren krijgen medezeggenschapsraden in het hoger onderwijs in 2017 een scholingsbudget. In de wet is geregeld dat het College van Bestuur informatie die de medezeggenschap nodig heeft, ook daadwerkelijk en tijdig te geven.

Ook de Raad van Toezicht gaat scherper letten op het College van Bestuur. Als de toezichthouder vermoedt dat er sprake is van wanbeheer, is ze verplicht dat te melden aan de inspectie.

Budget

De bekostiging van scholen die onderwijs geven aan vluchtelingkinderen (nieuwkomers) verandert. Veel nieuwkomers veranderen vaker van gemeente en dus van school. De nieuwe bekostiging houdt daar rekening mee. Het aantal peildata, waarop de nieuwkomers worden geteld, is verdubbeld naar vier per jaar.

Voor universiteiten wordt de promotiebekostiging ingeperkt. Het bedrag dat instellingen kunnen krijgen voor een promotie wordt maximaal 20%.

Scholen die komende maanden te maken krijgen met personeel dat vervangen moet worden vanwege ziekte, krijgen tijdelijk meer vrijheid om vervanging in te schakelen.