Ploumen ondertekent houtconvenant

Nederlandse ondernemingen in de houtsector gaan de komende jaren een extra inspanning doen voor het behoud van bossen. Afspraken daarover zijn vanmiddag vastgelegd in het Convenant Bevorderen Duurzaam Bosbeheer. Minister Ploumen voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking zette haar handtekening onder het akkoord, samen met 15 brancheorganisaties uit de houtsector, vakbonden en het maatschappelijk middenveld. ‘Het convenant is een belangrijke stap op weg naar duurzamer bosbouw in de productielanden. Goed voor het milieu daar én de leef- en arbeidsomstandigheden van de mensen ter plekke,' aldus de minister.

De geschatte, gezamenlijke omzet van Nederlandse houtondernemingen bedraagt jaarlijks 15 miljard. Het gaat daarbij om honderden bedrijven in de toelevering, verwerking en distributie van hout, zoals bouwhout voor daken en ramen, maar ook hout dat wordt gebruikt voor meubilair en keukens. Een van de belangrijkste doelen van het convenant is dat in 2020 100% van het naaldhout dat op de Nederlandse markt is duurzaam is geproduceerd. Met het oog daarop worden mogelijke risico’s voor de arbeids- en mensenrechten in de houtketen in kaart gebracht. Daarnaast wordt onderzocht in hoeverre certificaten voor duurzaam hout voldoen aan richtlijnen voor Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (de OESO richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen en VN Guiding Principles for Business and Human Rights). Partijen bepalen vervolgens samen hoe deze risico’s aangepakt worden. Om duurzaam bosbeheer te bevorderen zijn daarnaast afspraken gemaakt over hoe de vraag naar duurzaam hout kan worden gestimuleerd en de business case voor behoud van het bos kan worden versterkt.  
  
Wereldwijd zijn 1,3 miljard mensen direct afhankelijk van bossen voor hun dagelijks bestaan. Vaak gaat het hierbij om de alleramsten. Duurzaam bosbouw draagt bij aan lokale economische ontwikkeling en gaat klimaatverandering tegen. Minister Ploumen is zeer positief dat er nu, nadat eerder het textiel-, banken- en plantaardige eiwittenconvenant zijn getekend, ook in de houtsector afspraken voor verbeteringen zijn gemaakt. ‘Ook dit convenant is een mooi voorbeeld van hoe hulp en handel worden gecombineerd en elkaar versterken. Belangrijk voor de mensen in productielanden, voor bedrijven en consumenten.’ Naar verwachting worden de komende maanden nog enkele andere convenanten afgesloten.