Rob en Rfv gaan samen in 1 adviesraad

Advies over de financiële verhoudingen moet een vaste plaats krijgen in advisering over het openbaar bestuur, daarom wordt de adviesfunctie van de Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) overgedragen aan de Raad voor het openbaar bestuur (Rob). Per 1 juli 2017 worden beide adviesraden samengevoegd tot 1 krachtige en kwalitatief hoogwaardige adviesraad. De gewijzigde wet op de Rob die dit mogelijk maakt is vandaag in het Staatsblad gepubliceerd.

De nieuwe Raad voor het openbaar bestuur (Rob) gaat de regering en beide kamers der Staten-Generaal adviseren over de inrichting en het functioneren van de overheid in het kader van doeltreffendheid, doelmatigheid en de uitgangspunten van de democratische rechtsstaat, als ook over de beleidsmatige aspecten van de financiële verhoudingen in relatie tot bestuurlijke verhoudingen, in het bijzonder waar het de verhoudingen tussen Rijk, gemeenten en provincies betreft.

Raad met verschillende expertises

De samenstelling van de raad wordt wat kennis en ervaring betreft toegesneden op de nieuwe tweeledige taakopdracht. Bij de samenstelling van de raad wordt gezocht naar een mix van ‘openbaar bestuur’-deskundigen en ‘financiële verhoudingen’-deskundigen.

Goed voorbereid

In de afgelopen jaren is geleidelijk naar het samengaan van de 2 raden toegewerkt. De Rob en Rfv deelden al langer één secretariaat. Enkele Rfv-leden maken deel uit van de Rob als tijdelijk of waarnemend lid. Conceptadviezen worden aan elkaar voorgelegd en sinds 2017 is er sprake van één werkprogramma.