Eenvoudiger en beter omgevingsrecht weer een stap dichterbij

Met de Omgevingswet wordt het omgevingsrecht eenvoudiger en beter. Een burger of bedrijf kan straks bij één loket één vergunning krijgen voor een ruimtelijk project. Bijvoorbeeld om een oude fabriek te gebruiken als winkel of woning. De overheid bundelt met de Omgevingswet de regels voor ruimtelijke projecten. Vier ontwerpbesluiten (AMvB’s) bij de wet geven de spelregels van de Omgevingswet. De ministerraad heeft ingestemd met de ontwerpbesluiten op voorstel van minister Schultz van Infrastructuur en Milieu. De besluiten gaan nu voor advies naar de Raad van State.

Het gaat om de AMvB’s Omgevingsbesluit, Besluit kwaliteit leefomgeving, Besluit activiteiten leefomgeving en Besluit bouwwerken leefomgeving. Ze vervangen samen de ongeveer 60 bestaande AMvB’s op het vlak van omgevingsrecht.

  • Het Omgevingsbesluit regelt de procedures en bepaalt wie als bevoegd gezag verantwoordelijk is. Het besluit vermindert het aantal procedurele bepalingen en biedt snellere procedures.
  • Provincies, gemeenten en waterschappen maken omgevingsplannen en verordeningen. In het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) staat op welke manier ze dit doen en hoe veel afwegingsruimte zij hebben. Gemeenten kunnen zo bijvoorbeeld beter rekening houden met het type gebied. Het besluit bevat verder onder meer omgevingswaarden, bijvoorbeeld voor luchtkwaliteit en de kwaliteit van het zwemwater.
  • Als je een tankstation of een glastuinbouwbedrijf wilt starten moeten je voldoen aan een aantal regels. Zo zijn er veel activiteiten van burgers en bedrijven waarvoor dezelfde regels gelden. Deze basisregels staan in het Besluit activiteiten in de leefomgeving (Bal). In het besluit staat bovendien welke ruimte gemeenten, provincies en waterschappen hebben om af te wijken en in welke gevallen een vergunning nodig is.
  • Als een burger of bedrijf iets wil bouwen of slopen, zijn de landelijke regels daarvoor te vinden in het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). Dit besluit bevat ook eisen over de veiligheid en het gebruik van woningen en andere bouwwerken.

Het proces

De ontwerpbesluiten zijn samen met veel maatschappelijke organisaties opgesteld, hebben ter consultatie gelegen en zijn in de afgelopen periode in het parlement besproken. Na verwerking van de reacties uit de consultatie en de toezeggingen van de minister aan de Kamers, is de volgende stap dat de AMvB’s worden voorgelegd aan de Raad van State.

Gelijktijdig met de AMvB’s gaan ook het ontwerp van de Invoeringswet en de Aanvullingswet natuur voor advies naar de Raad van State. De Raad van State kan zo de Invoeringswet en de AMvB’s in samenhang beoordelen. Op dit moment wordt ook gewerkt aan de Omgevingsregeling. Deze ministeriële regeling bij de Omgevingswet bevat uitvoeringsregels op meer praktisch niveau.