Internetconsultatie ATAD1 geopend

Het ministerie van Financiën heeft een internetconsultatie geopend voor de voorgenomen wijzigingen naar aanleiding van ATAD1 in de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en de Invorderingswet 1990. ATAD1 biedt een harmonisatie ter bescherming van de grondslagen van de lidstaten. De voorziene ingangsdatum van deze wijzigingen is – kort gezegd – 1 januari 2019.

De voorgenomen wijzigingen bevatten de noodzakelijke maatregelen ter implementatie van ATAD1 en wordt een belangrijke stap gezet naar de verbetering van de mogelijkheden om belastingontwijking tegen te gaan. Feitelijk komt dat neer op de introductie van een generieke renteaftrekbeperking (earningsstripping) en een regeling betreffende laagbelaste buitenlandse dochtervennootschappen (CFC). Ook moet de bestaande exitheffing op enkele punten worden aangepast naar aanleiding van ATAD1. ATAD1 legt EU-lidstaten tevens de verplichting op een algemene antimisbruikbepaling op te nemen. Nederland kent met het leerstuk van fraus legis reeds een algemene antimisbruikbepaling die ook buiten de vennootschapsbelasting werking heeft. Om die reden behoeft de GAAR geen specifieke implementatie. Daarnaast bevat ATAD1 een 5e maatregel die gericht is tegen het gebruik van hybride entiteiten of instrumenten binnen de EU. Deze maatregel is recent gewijzigd en uitgebreid in ATAD2 en treedt in werking per 1 januari 2020. Deze maatregel kent daarom een eigen implementatietraject in een separaat wetsvoorstel.

Via de openbare consultatie kan iedere belangstellende reageren op de voorstellen en mogelijke aanvullingen en/of onjuistheden signaleren.

Reageren kan op https://www.internetconsultatie.nl/consultatiedocumentatad1 in de periode van 10 juli 2017 tot en met 21 augustus 2017. Reacties worden alleen gepubliceerd als de inzender daarmee instemt.