Financiële steun wederopbouw Sint Maarten, Saba en Sint Eustatius

De ministerraad heeft besloten een bedrag van € 550 miljoen ter beschikking te stellen voor de vorming van een Nederlands fonds voor de wederopbouw van het land Sint Maarten. Wanneer Sint Maarten instemt met de door Nederland gestelde voorwaarden over het instellen van een integriteitskamer en adequaat grenstoezicht, kan zo spoedig mogelijk worden begonnen met de wederopbouw. De dekking wordt bekend gemaakt in de Najaarsnota.

De ondersteuning zal in tranches verleend worden waarbij er tussentijdse evaluaties plaatsvinden om doelmatige en rechtmatige besteding zeker te stellen en bijdragen zo nodig te kunnen heroverwegen. De besteding van de Nederlandse bijdrage zal voor een wezenlijk deel plaatsvinden via internationale organisaties. De bijdrage kan vorm krijgen in leningen, giften of inzet in natura.

De ministerraad heeft tevens besloten de openbare lichamen Saba en Sint Eustatius financiële steun te geven. Voor de wederopbouw van deze eilanden wordt € 67 miljoen beschikbaar gesteld. Dit bedrag staat los van het bedrag van € 550 miljoen voor Sint Maarten.