Defensie doet grote aankopen en gaat eenheden uitbreiden

De ministerraad heeft op voorstel van minister Bijleveld van Defensie ingestemd met een nota van wijziging op de defensiebegroting waarmee de extra uitgaven kunnen worden gerealiseerd. Defensie gaat met voorrang knelpunten wegwerken in de inlichtingen, bevoorrading en medische ondersteuning. Daarnaast worden de tekorten bij de explosieven opruimingsdienst, het vuursteuncommando en grondgebonden luchtsteuncommando weggewerkt. Ook het aantal instructeurs en opleidingsplaatsen bij de krijgsmacht wordt uitgebreid.

Minister Bijleveld: “De wereld om ons heen vraagt om een sterke krijgsmacht. Dat besef is overal doorgedrongen en daarom wordt deze kabinetsperiode opgeteld vijf miljard euro uitgetrokken om de krijgsmacht te versterken.” Omdat het demissionaire kabinet afgelopen Prinsjesdag een beleidsarme begroting heeft opgesteld, moet deze met een nota van wijziging worden aangepast. Minister Bijleveld laat weten geen tijd te willen verliezen en het geld direct in te willen zetten om missies beter te ondersteunen en langer vol te houden: “Door de plannen nu naar de Tweede Kamer te sturen kunnen we deze volgende week bij de begrotingsbehandeling bespreken, zodat we direct daarna kunnen starten met het de voorbereiding en uitvoering.” 

Bevoorrading en medische capaciteit

Eén van de knelpunten bevindt zich in de bevoorradingscapaciteit. Deze capaciteit wordt op land, ter zee en in de lucht uitgebreid. Dit gebeurt onder andere met de inhuur van strategisch luchttransport, de verwerving van bevoorradingscapaciteit op zee en de oprichting van extra bevoorrading- en transportpelotons. Ook de medische capaciteit wordt uitgebreid met een extra militair hospitaal, hulpposten en gewondentransport in missiegebieden. De afhankelijkheid van internationale partners neemt daardoor af.

Vorming, training en uitbreiding personeel

Binnen het Korps Mariniers wordt een zogeheten ‘Fleet Marine Squadron’ gevormd om koopvaardijschepen te beschermen en op piraten te jagen. Het Korps Mariniers wordt daardoor ontlast en kan weer breder worden ingezet. Ook het vuursteun- en grondgebonden luchtverdedigingscommando kan extra personeel verwelkomen. Bij de Luchtmobiele Brigade wordt de geniecapaciteit uitgebreid. Onze vliegers krijgen extra training en vlieguren waardoor de beschikbaarheid en geoefendheid van de bemanning toeneemt. Daarnaast wordt het aantal instructeurs en opleidingsplaatsen bij de Luchtmacht, Marine en de Marechaussee uitgebreid. 

Explosieven opruimingsdienst 

Er wordt stelselmatig een groot beroep gedaan op de explosieven opruimingscapaciteit van de krijgsmacht. Door deze capaciteit te versterken kan de beschikbaarheid worden gegarandeerd bij zowel inzet in binnen- en buitenland, waardoor de inzetbaarheid van de krijgsmacht toeneemt. De druk op het huidige personeel wordt afgebouwd en opleiding en training worden weer voldoende gefaciliteerd.

Inlichtingen

De MIVD wordt versterkt in haar inlichtingen- en waarnemingsmiddelen en de analysecapaciteit van de dienst wordt uitgebreid. Ook worden er versneld vier onbemande verkenningsvliegtuigen (MALE UAV’s) aangekocht. Met deze maatregelen is de krijgsmacht in staat beter en veiliger op te treden en missies langer vol te houden. 

Nieuwe oorlogsvoering

Hybride oorlogsvoering is een nieuwe manier van oorlog voeren waar de vijand bijvoorbeeld politieke processen beïnvloed, netwerken infiltreert of platlegt en nepnieuws verspreidt om verwarring te zaaien. Hybride oorlogsvoering vraagt daarom een samenhangende aanpak in de voorbereiding en uitvoering. Defensie gaat zich beter en gerichter wapenen tegen de steeds vaker voorkomende hybride dreigingen en richt daarom de Hybride Counter Unit op. Hierbij wordt actief nationale samenwerking opgezocht met overheids- en civiele partijen.

Defensienota

In de Defensienota, die in het eerste kwartaal van 2018 verschijnt, wordt de toekomstvisie voor de krijgsmacht verder uiteengezet. In de nota wordt ook duidelijk hoe de resterende financiële middelen zullen worden besteed aan materieel en personeel.