Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen ondertekenen Interbestuurlijk Programma

De Rijksoverheid, gemeenten, provincies en waterschappen zijn gekomen tot een Interbestuurlijk Programma (IBP) dat op woensdag 14 februari in het overhedenoverleg wordt bekrachtigd.

Aan de Regietafel Interbestuurlijk Programma is de afgelopen tijd gesproken door een afvaardiging van het kabinet en vertegenwoordigers van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Unie van Waterschappen (UvW) over een gezamenlijke aanpak van maatschappelijke vraagstukken die de verschillende bestuurslagen overstijgen, bijvoorbeeld op het gebied van het sociaal domein, duurzame economische groei, energie en klimaat en mobiliteit.