Kabinet geeft startschot voor Klimaatakkoord

De ministerraad heeft de kabinetsinzet voor het Klimaatakkoord vastgesteld. Daarmee wordt het startschot gegeven voor de besprekingen met het bedrijfsleven, maatschappelijke partijen en medeoverheden over het Klimaatakkoord. Het doel is om in de zomer van dit jaar tot afspraken op hoofdlijnen te komen over de wijze waarop Nederland de CO2-uitstoot met 49% terugdringt in 2030. Deze afspraken zullen vervolgens in de 2e helft van het jaar worden uitgewerkt in concrete programma's. De uitvoering van het Klimaatakkoord begint in 2019.

Het kabinet streeft naar een akkoord dat kan rekenen op breed maatschappelijk en politiek draagvlak. 'Alle partijen hebben elkaar nodig om deze grote opgave tot een succes te maken', aldus minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat. 'De uitdaging om tot de noodzakelijke broeikasgasreductie te komen is groot, maar biedt tegelijk ook kansen voor versterking van de Nederlandse economie.'

Het Klimaatakkoord kent één centraal doel: de opgave om de uitstoot van broeikasgassen in Nederland in 2030 terug te dringen met 49% ten opzichte van 1990. De maatregelen die nodig zijn om CO2-uitstoot sterk terug te dringen, kosten geld. Het kabinet wil de kosten voor burgers en bedrijven zoveel mogelijk beperken. Dat gebeurt door er scherp op te letten dat de gemaakte afspraken kostenefficiënt zijn.

Het Klimaatakkoord moet concrete afspraken over CO2-reductie bevatten, waaruit duidelijk wordt welke partij verantwoordelijk is voor het realiseren van resultaat. De afspraken worden gemaakt binnen vijf sectoren: industrie, mobiliteit, de gebouwde omgeving, elektriciteit en landbouw & landgebruik. Elke sector krijgt een reductiedoelstelling in megatonnen CO2, zoals afgesproken in het regeerakkoord.

Er worden vijf sectortafels samengesteld, waaraan partijen deelnemen die een concrete bijdrage kunnen leveren aan de transitie, kennis over hun sector hebben en over mandaat beschikken om afspraken te maken. Van de sectortafels wordt verwacht dat ze ook afspraken maken over thema's die belangrijk zijn voor alle sectoren, zoals innovatie, financiering en de arbeidsmarkt.

De voortgang en samenhang van de besprekingen wordt bewaakt door een Klimaatberaad. Binnen het kabinet is het klimaatbeleid een gezamenlijke opgave van de ministeries van EZK, BZK, LNV en I&W.

De sectortafels en het Klimaatberaad krijgen ieder een onafhankelijke voorzitter:

  • Gebouwde omgeving (BZK): Dhr. Diederik Samsom
  • Mobiliteit (I&W): Mevr. Annemieke Nijhof
  • Industrie (EZK): Mevr. Manon Janssen
  • Elektriciteit (EZK): Dhr. Kees Vendrik
  • Landbouw & landgebruik (LNV): Dhr. Pieter van Geel
  • Klimaatberaad: Dhr. Ed Nijpels

Deelnemende partijen per sectortafel

Mobiliteit Gebouwde omgeving Klimaatberaad Elektriciteit Industrie Landbouw en Landgebruik
Accenture (namens platform Anders Reizen) Aedes Vertegenwoordiger overheid Eneco FNV Agrifirm/Agro NL
ANWB Bouwagenda Voorzitter Elektriciteit Energie Nederland Greenpeace Brancheorganisatie Akkerbouw
Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart Bouwend Nederland Voorzitter Gebouwde Omgeving ENGIE Interprovinciaal Overleg Centraal Bureau Levensmiddelenhandel
Fietsersbond Eneco, mede namens de energiebedrijven Voorzitter Industrie FME Natuur en Milieu Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie
FNV FNV Voorzitter Landbouw en landgebruik FNV Unie van Waterschappen FNV
GVB Geothermie sector Voorzitter Mobiliteit Gasunie Vertegenwoordiger industriecluster Chemelot Greenport Holland
Interprovinciaal Overleg Interprovinciaal Overleg Klimaatberaad – aanvullende samenstelling Greenpeace Vertegenwoordiger industriecluster Noord NL Interprovinciaal Overleg
Natuur en Milieu Vereniging van Institutionale Beleggers in Vastgoed CNV Interprovinciaal Overleg Vertegenwoordiger industriecluster Noordzeekanaalgebied LTO Glaskracht
Nederlandse Vereniging Duurzame Biobrandstoffen Milieudefensie, namens Greenpeace, Natuur & Milieu en Natuur & Milieufederaties Nederlandse Vereniging Duurzame Energie, mede namens Groene Zaak en MVO Nederland Natuur en Milieufederaties Vertegenwoordiger industriecluster Rotterdam/Moerdijk LTO Nederland
Nederlandse Vereniging Duurzame Energie Nederlandse Vereniging Duurzame Energie, mede namens TKI Urban Energy FNV Netbeheer Nederland
Vertegenwoordiger industriecluster Zeeland
Natuur en Milieu
NS Netbeheer Nederland Greenpeace Nuon Vertegenwoordiger overheid Nederlandse Vereniging Diervoederindustrie
RAI PO-raad en VO-raad, mede namens VSNU Interprovinciaal Overleg Nederlandse Vereniging Duurzame Energie Vertegenwoordiger wekgroep grote uitstoters Nederlandse Zuivel Organisatie
TLN / VNO-NCW mede namens MKB-Nederland Stadsverwarming Purmerend, mede namens Eneco, Nuon, Ennatuurlijk en HVC Jonge Klimaatbeweging ODE-decentraal
Vertegenwoordiger werkgroep kleinere uitstoters en nieuwe groeimarkten
Rabobank
Topsector Logistiek Stroomversnelling Milieudefensie RWE Vereniging Nederlandse Gemeenten Terreinbeherende organisaties
Unie van Waterschappen Triodos MKB-Nederland Shell Unie van Waterschappen
Vereniging Elektrische Rijders UNETO-VNI en Platform Duurzame Huisvesting Natuur & Milieu TenneT Vertegenwoordiger overheid
Vereniging Nederlandse Autoleasemaatschappijen Unie van Waterschappen Unie van Waterschappen TNO Vereniging Nederlandse Gemeenten
Vertegenwoordiger overheid Verduurzaming zorgvastgoed en sport Vereniging Nederlandse Gemeenten TU Eindhoven en NERA
Vereniging Nederlandse Gemeenten Vereniging Eigen Huis VNO-NCW Unie van Waterschappen
Bovag Vereniging van Nederlandse Gemeenten Vandebron
Evofenedex Vertegenwoordiger overheid Vereniging voor Energie, Milieu en Water
VNPI Woonbond Vertegenwoordiger overheid
Vereniging Nederlandse Gemeenten

De voorzitters van de sectortafels hebben, in afstemming met de verantwoordelijk bewindspersonen, de sectortafels samengesteld op basis van de criteria zoals geformuleerd in de TK-brief van 23 februari jl. Aan de tafels nemen partijen deel die een concrete bijdrage leveren aan de transitie binnen de sector, kennis over de sector inbrengen en met mandaat afspraken kunnen maken.

De voorzitters van de sectortafels zijn verantwoordelijk voor de organisatie van hun tafel en de wijze waarop zij tot afspraken komen.  Per tafel kan sprake zijn van subtafels en/of werkgroepen, waaraan ook partijen kunnen deelnemen die niet opgenomen zijn in bovenstaande lijst.

In het voorjaar zullen via de website van het Klimaatakkoord de organogrammen per sectortafel worden gepresenteerd.