Herbenoeming voorzitter Commissie voor de Milieueffectrapportage

De ministerraad heeft ingestemd met de herbenoeming van de heer dr. C.A. (Kees) Linse tot voorzitter van de Commissie voor de Milieueffectrapportage per 1 maart 2018. De heer Linse is sinds 1 maart 2014 werkzaam als voorzitter van de commissie en is herbenoemd tot 1 januari 2020.

Naast de herbenoeming van de voorzitter zijn de heer ir. H.A.A.M. Webers en mevrouw M.W.J.A. van Gool (respectievelijk per 1 december 2017 en 1 maart 2018) benoemd tot plaatsvervangende voorzitters en zijn de heren ir. J. van der Vlist en prof. dr. ir R. Rabbinge als plaatsvervangende voorzitters van hun taken ontslagen (respectievelijk per 31 december 2017 en 1 maart 2018)

De Commissie voor de Milieueffectrapportage is een onafhankelijke commissie die de overheid adviseert over de inhoud en kwaliteit van milieueffectrapporten (MER). In een MER staan de gevolgen voor het milieu beschreven van bijvoorbeeld bestemmingsplannen en structuurvisies.