Kabinet presenteert integrale migratieagenda

Het kabinet gaat het migratiebeleid toekomstbestendig maken door voortaan voor een brede, integrale benadering te kiezen. Door middel van een '6-pijleragenda', waarin de beleidsvoornemens uit het Regeerakkoord aan elkaar verbonden zijn, wil het kabinet inspelen op het dynamische, veelzijdige en complexe vraagstuk dat migratie is.

Vergroot afbeelding
Beeld: ©Ministerie van Justitie en Veiligheid

Dat staat in een Kamerbrief van staatssecretaris Harbers (Justitie en Veiligheid) en de ministers Blok (Buitenlandse Zaken), Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking), Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties), waarmee de Ministerraad vrijdag heeft ingestemd.

De integrale benadering van het kabinet houdt allereerst in dat overheidshandelen op verschillende terreinen niet los van elkaar wordt gezien. Zo kunnen bijvoorbeeld de aanpak van grondoorzaken, perspectief in de regio en het vooruitzicht van terugkeer ervoor zorgen dat migranten niet kiezen voor een gevaarlijke overtocht op de Middellandse Zee. Ten 2e houdt deze benadering in dat het noodzakelijk is om op alle punten van de migratieroute actie te ondernemen. Interventies op cruciale plaatsen en momenten kunnen ertoe bijdragen dat het migratieproces veilig en gecontroleerd verloopt. Tot slot betekent de integrale benadering dat op verschillende niveaus en met alle relevante actoren wordt samengewerkt, en dat die samenwerking cruciaal is.

Het kabinet geeft invulling aan de integrale aanpak door middel van een agenda met 6 samenhangende pijlers. De pijlers richten zich op het voorkomen van irreguliere migratie, het versterken van opvang en bescherming in de regio, het vormgeven van een solidair en solide asielstelsel binnen de Europese Unie en Nederland, minder illegaliteit en meer terugkeer, het bevorderen van legale migratieroutes, en het stimuleren van integratie en participatie. De agenda draagt bij aan het kabinetsstreven naar een menswaardig en effectief migratiebeleid.

Het kabinet werkt de plannen in de komende periode verder uit.