Netwerk Weerbaar Bestuur officieel van start

Het kabinet stáát voor de vertegenwoordigers van onze democratie. Het is onacceptabel als deze politieke ambtsdragers (zoals burgemeesters, raadsleden en wethouders) in het vervullen van hun publieke taak te maken krijgen met bedreigingen, intimidatie, integriteitsschendingen en verbaal of fysiek geweld. Zeker als dit bewust of onbewust hun besluitvorming dreigt te beïnvloeden. Namens minister Ollongren is daarom vandaag door Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties met alle partners uit het veld de Intentieverklaring ondertekend dat de officiële start van het Netwerk Weerbaar Bestuur markeert. Het netwerk spant zich onder meer met trainingen en ondersteuning in voor een weerbaar bestuur waar politieke ambtsdragers hun functie veilig en integer kunnen uitoefenen.

Netwerk Weerbaar Bestuur.
Beeld: Henriette Guest

Minister Ollongren: 'Politieke ambtsdragers werken voor ons. Zij moeten open in de samenleving kunnen staan, het debat vrij kunnen voeren en hun taken zonder dwang of angst kunnen uitoefenen.' Er zijn in de afgelopen jaren verschillende instrumenten, handreikingen en protocollen ontwikkeld om politieke ambtsdragers en ambtenaren te ondersteunen op het tegengaan van ondermijning van de democratie. Dat heeft geholpen, maar is nog niet genoeg. Cijfers uit de nog te verschijnen Monitor Agressie en Geweld 2018 laten dat zien. Afgelopen jaar zijn er weer iets meer politieke ambtsdragers slachtoffer van agressie en geweld dan in 2015 en ze waren ook vaker getuige van incidenten bij collega’s. Het gaat dan vooral om verbale agressie en bedreiging en intimidatie. Daarom is afgelopen zomer het Netwerk Weerbaar Bestuur opgericht, dat vandaag officieel van start gaat.

Momenteel werkt het Netwerk Weerbaar Bestuur aan nieuwe trainingen voor raadsleden over agressie, geweld en integriteit, een heldere informatievoorziening voor raadsleden en de mogelijkheid voor de bestuurders om een veiligheidsscan rond het eigen huis uit te voeren. Met de ondertekening van de intentieverklaring gaat het netwerk, samen met de verenigingen en organisaties, de aanpak verder uitwerken. Door de brede samenwerking kunnen de partners elkaar snel vinden en elkaars kennis en kunde nu al beter benutten. Bijvoorbeeld door bij een incident of calamiteit met een actiegerichte delegatie ter plaatse te kunnen zijn.

Het Netwerk Weerbaar Bestuur bestaat naast BZK uit de volgende partners. Het ministerie van Justitie en Veiligheid, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, het Nederlands Genootschap van Burgemeesters, de Wethoudersvereniging,  StatenlidNu, de Kring van Commissarissen van de Koning, verschillende politieke partijen, de Vereniging van Griffiers, de Vereniging van Gemeentesecretarissen, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het Interprovinciaal Overleg, de Unie van Waterschappen, het Steunpunt Integriteitsonderzoek Politieke Ambtsdragers, de Vereniging Kring Voorzitters van Waterschappen, de Vereniging Belangenbehartiging Dagelijks Bestuurders van Waterschappen, de Vereniging Waterschapbestuurders, Arq Psychotrauma Expert Groep, de Landelijke en Regionale Informatie- en Expertisecentra, het Centrum voor Arbeidsverhoudingen en Overheidspersoneel, het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, en NL Confidential/de Vertrouwenslijn.