Wetsvoorstel voor effectievere aanpak criminaliteit in consultatie

Voor een effectievere aanpak van de criminaliteit verhoogt minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid de maximumstraf van enkele delicten, gaat hij wraakporno steviger aanpakken en werkt hij aan een pooierverbod. Deze maatregelen versterken de strafrechtelijke aanpak van veelvoorkomende criminaliteit en maken hogere straffen voor daders mogelijk. Dit blijkt uit een wetsvoorstel dat voor advies naar verschillende instanties is gestuurd, zoals de Raad voor de rechtspraak en het Openbaar Ministerie.

Aanleiding voor de maatregelen zijn onder meer recente ontwikkelingen in de aard en de ernst van de georganiseerde misdaad, die de samenleving verder dreigen te ondermijnen. Vooral het gebruik van geweld baart zorgen. Ook de afkeuring en onrust die bepaalde (nieuwe) gedragingen veroorzaken. Mensen maken zich bijvoorbeeld online steeds meer schuldig aan ernstige inbreuken op het privéleven van anderen.

Daarnaast vragen discriminatie en haat om meer aandacht. Dit geldt ook voor de veiligheid van kwetsbare groepen, zoals kinderen. Verder speelt erkenning van het leed van slachtoffers een rol bij deze uitbreiding van het strafrecht.

De wijzigingen in het wetsvoorstel betreffen onder meer:

  • Verhoging van de strafmaxima voor het delict aanzetten tot geweld, haat en discriminatie;
  • zelfstandige strafbaarstelling van misbruik van seksueel beeldmateriaal, waaronder wraakporno;
  • verruiming van de strafrechtelijke aansprakelijkheid voor deelneming aan ernstig ondermijnende criminele organisaties en liquidatiegeweld;
  • strafbaarstelling van het uit winstbejag behulpzaam zijn bij illegale prostitutie (invoering pooierverbod);
  • verruiming van de strafrechtelijke aansprakelijkheid voor het delict kindermishandeling;
  • verhoging van het strafmaximum voor het delict diefstal in een woning gedurende de dag;
  • invoering van een strafverzwaringsgrond voor het hinderen van hulpverleners.