Nieuwe pachtnormen 2018

Op 1 juli 2018 worden de nieuwe pachtnormen voor de landbouw van kracht. Wageningen Economic Research (WUR) heeft de hoogst toelaatbare pachtprijzen voor 2018  berekend conform de uitgangspunten van het Pachtprijzenbesluit. Dit schrijft minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in een brief aan de Tweede Kamer.

Nederland heeft 14 pachtprijsgebieden voor akkerbouw- en grasland. De pachtnormen 2018 dalen in bijna alle pachtprijsgebieden ten opzichte van de pachtnormen 2017. De nieuwe pachtnormen zijn gebaseerd op bedrijfsresultaten (periode 2012 – 2016) van middelgrote en grote akkerbouw- en melkveebedrijven in een regio. Daarnaast zijn ook pachtnormen voor los tuinland, agrarische bedrijfsgebouwen en agrarische woningen vastgesteld.

Pachtprijsgebied Regionorm 2018
(euro/ha)

Regionorm 2017
(euro/ha)

Veranderingspercentage 2018
Nieuwe regionorm, oude regionorm en veranderpercentage per pachtprijsgebied voor los bouw- en grasland
Bouwhoek en Hogeland 653 677 -4
Veenkoloniën en Oldambt 640 743 -14
Noordelijk weidegebied 586 796 -26
Oostelijk veehouderijgebied 608 755 -19
Centraal veehouderijgebied 467 633 -26
IJsselmeerpolders 1125 1049 7
Westelijk Holland 548 653 -16
Waterland en Droogmakerijen 296 414 -29
Hollands/Utrechts weidegebied 706 932 -24
Rivierengebied 631 861 -27
Zuidwestelijk akkerbouwgebied 505 513 -2
Zuidwest-Brabant 740 781 -5
Zuidelijk veehouderijgebied 550 838 -34
Zuid-Limburg 718 878 -18
Pachtprijsgebied Regionorm 2018
(eur/ha)
Regionorm
(eur/ha)
Veranderpercentage 2018
Nieuwe regionorm, oude regionorm en veranderpercentage per pachtprijsgebied voor los tuinland
Westelijk Holland a) 3.108 2.2714 15
Rest van Nederland 2.071 1.695 22

a) Exclusief boomkwekerij in het gebied Boskoop en Rijneveld.

Nieuwe hoogst toelaatbare pachtprijs per hectare voor de bedrijfsgebouwen van akkerbouwbedrijven, melkveebedrijven en overige bedrijven in 2018
Aard van het bedrijf Doelmatigheid
Nieuw Zeer goed Goed Redelijk Matig Slecht
Akkerbouw 482 379 289 213 149 86
Melkvee 1.239 974 744 547 380 218
Overig 745 587 448 329 229 131