Volgende stap privaat arbeidsrecht voor ambtenaren gezet

De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) regelt dat de huidige publiekrechtelijke rechtspositie van ambtenaren wordt omgezet in een privaatrechtelijke. De ministerraad heeft op voorstel van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ingestemd met twee wetsvoorstellen die nodig zijn voor de invoering en uitvoering van de Wnra. Daarmee loopt het wetgevingstraject om te komen tot inwerkingtreding van de wet op 1 januari 2020 op schema.

Het gaat om technische wijzigingen die onder andere nodig zijn vanwege het veranderde begrip "ambtenaar" in de wetten van verschillende ministeries. Ook worden er voorzieningen getroffen voor de groepen die uitgezonderd worden van de Wnra om te voorkomen dat er gaten vallen in hun rechtspositie als de huidige Ambtenarenwet vervalt. Dat gaat dan onder meer om personeel bij politie en defensie, rechterlijke ambtenaren en politieke ambtsdragers.

De ministerraad heeft ermee ingestemd het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State te zenden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.