Bruins bereikt onderhandelaarsakkoord huisartsen 2019-2022

Minister Bruno Bruins voor Medische Zorg en Sport heeft een onderhandelaarsakkoord bereikt met partijen uit de huisartszorg. De komende jaren wordt  € 471 miljoen beschikbaar gesteld voor het versterken van de huisartsenzorg. Dit budget is onder andere beschikbaar om meer tijd te hebben voor en met de patiënt, de zorg in de avond-, nacht- en weekenduren, het versterken van de organisatiegraad van de eerste lijn, de zorg voor kwetsbare groepen en  ICT-infrastructuur. Huisartsen(organisaties) en verzekeraars kunnen bijvoorbeeld afspraken maken in de regio over meer inzet van praktijkondersteuners en praktijkmanagers of de inzet van E-health. Tevens is extra geld beschikbaar voor de zorg in achterstandswijken.

Daarnaast stelt het ministerie voor de looptijd van het akkoord circa € 133 miljoen beschikbaar voor het versterken van ICT in de huisartspraktijk, digitale uitwisseling met patiënten en voor de uitvoering van de nationale onderzoeksagenda huisartsengeneeskunde. Tot slot zullen partijen zich onverminderd blijven inzetten op het terugdringen van regeldruk en de uitdagingen op de arbeidsmarkt. Betrokken partijen leggen het onderhandelaarsakkoord de komende periode met een positief advies aan hun achterbannen voor.

Zorg op de juiste plek
Centraal staat de beweging de juiste zorg te bieden op de juiste plek. Vertrekpunt is het functioneren van mensen, lichamelijk, psychisch en sociaal. Minister Bruno Bruins: “Het gaat er om voor de patiënt de beste oplossing te vinden. Daarbij past niet altijd een medisch (specialistisch) antwoord. Als het nodig is, kies je voor hoog specialistische zorg, de andere keer is iemand beter geholpen bij de huisarts of de fysiotherapeut. Maar soms ook met begeleiding naar een gezondere leefstijl of naar andere vormen van hulp. Zorg op de juiste plek, door de juiste behandelaar voor die persoon. Huisartsen spelen hier een belangrijke rol in en daarom is het logisch de huisartsenzorg te versterken”.

Om dit te ondersteunen is de komende jaren extra geld beschikbaar voor de huisartsenzorg. In 2019 en 2020 wordt er 2,5% en in de jaren 2021 en 2022 wordt er 3% toegevoegd aan de budgettaire kaders huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg. Daarom mogen de uitgaven in een periode van 4 jaar € 471 miljoen (exclusief loon- en prijsbijstelling) hoger liggen ten opzichte van de verwachte uitgaven in 2018.

Kwaliteit en betaalbaarheid
Met het sluiten van hoofdlijnakkoorden wil minister Bruins de kwaliteit van zorg verder verbeteren en tegelijkertijd betaalbaar en toegankelijk houden voor iedereen die zorg nodig heeft. Zonder afspraken en maatregelen stijgen de kosten de komende jaren met € 10 miljard. Door de hoofdlijnakkoorden wordt deze groei getemperd en is € 8 miljard beschikbaar tot en met 2022.

De afspraken zijn gemaakt tussen het ministerie van VWS, de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), InEen, vereniging van organisaties voor eerstelijns zorg, Patiëntenfederatie Nederland en Zorgverzekeraars Nederland (ZN). Betrokken partijen leggen het onderhandelaarsakkoord de komende periode met een positief advies aan hun achterbannen voor.