Minister Ollongren neemt saneringsbesluit over woningcorporatie WSG

Het bezit en een groot deel van de schulden van woningcorporatie WSG uit Geertruidenberg worden overgenomen door acht woningcorporaties in Zuidwest-Brabant. De restschulden worden afgewikkeld met een saneringsbijdrage en betalingen door de onderlinge borgsteller van de corporatiesector, het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). De kosten van deze sanering worden gedragen door de sector en bedragen ongeveer 554 miljoen euro.

Dat schrijft minister Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) bij het saneringsbesluit over WSG dat zij vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.
Het saneringsbesluit regelt dat de financiële problematiek van WSG duurzaam wordt opgelost. Dit gebeurt door dat het bezit - ongeveer 4000 huurwoningen, waaronder zorgvastgoed – en een groot deel van de leningen van WSG overgaan naar acht corporaties in West-Brabant: Thuisvester, Alwel, Casade, Woonkwartier, WonenBreburg, Woonvizier, Stadlander en Leystromen. Met de gekozen oplossing komt er een einde aan jarenlange onzekerheid voor de huurders bij WSG. Er verandert niets aan hun huurcontract en ze huren bij een financieel gezonde corporatie die weer kan investeren, aldus de minister.

De acht corporaties nemen ook een groot deel van de leningen van WSG over. Het gaat dan om de ‘kasstroomneutrale’ leningen. Dat zijn leningen waarvan rente en aflossingen te betalen zijn uit de huurinkomsten. De overige leningen en kosten worden via een saneringsheffing afgewikkeld. Daarbij wordt het WSW als onderlinge waarborgmaatschappij aangesproken. De benodigde saneringsheffing is naar verwachting niet hoger dan het bedrag dat corporaties al verplicht jaarlijks moeten reserveren voor financiële eventualiteiten in de sector. Daarmee gaat de sanering van WSG de komende jaren niet ten koste van de voorgenomen investeringsplannen van de sector.

De problemen bij WSG, die mede aanleiding voor een parlementaire enquête en een strengere Woningwet waren, ontstonden begin 2000 door risicovolle grondaankopen en onrendabele investeringen in zorgvastgoed. De toenmalig verantwoordelijke bestuurders zijn ontslagen in 2011 en de corporatie kreeg de opdracht een saneringsplan op te stellen en overnamekandidaten te zoeken. WSG kreeg ook saneringssteun die opliep naar bijna 120 miljoen euro. Eind 2017 deed WSG een nieuw verzoek om een saneringsbijdrage en kwam er het aanbod van de acht corporaties om het bezit en een deel van de schulden over te nemen.

De minister heeft in overleg met WSG, sector, toezichthouder en het WSW verschillende saneringsscenario’s verkend. In het saneringsbesluit heeft de minister nu gekozen voor een oplossing waarbij het bezit wordt overgenomen door acht corporaties. Deze variant biedt de huurders de meeste zekerheid en levert voor de sector de minste financiële risico’s op voor de toekomst. De minister streeft ernaar de sanering en de opsplitsing van WSG op 1 januari 2019 definitief rond te hebben. Als rechtspersoon blijft WSG dan alleen nog fungeren als eigenaar van de leningen die via het WSW worden afgewikkeld.