Wijziging asielbeleid Afghaanse gezinnen met minderjarige kinderen

Asielverzoeken van Afghaanse gezinnen met minderjarige kinderen worden niet langer geweigerd omdat zij zich in een ander deel van Afghanistan zouden kunnen vestigen. Dat schrijft staatssecretaris Harbers van Justitie en Veiligheid in een brief aan de Tweede Kamer. De beleidswijziging volgt op het recent verschenen thematisch ambtsbericht van het ministerie van Buitenlandse Zaken en de Country Guidance Notes Afghanistan van het Europese asielagentschap (EASO).

Beeld: ©Ministerie van Justitie en Veiligheid / Rob Acket

Harbers:

“Afghaanse vreemdelingen met gegronde vrees voor vervolging of een reëel risico op ernstige schade, kunnen zich in bepaalde gevallen elders in Afghanistan vestigen. Bijvoorbeeld in Kabul. Dit geldt echter niet voor iedereen. Ook voor gezinnen met minderjarige kinderen ligt dit nu niet voor de hand. Daarom krijgen zij niet langer dit binnenlands beschermingsalternatief tegengeworpen.”

Vergelijkbaar

Verder blijft het speciale asielbeleid voor Afghanistan blijft in stand. Diverse groepen blijven aangemerkt als risicogroep, zoals etnische en religieuze minderheden, LGBTI’s, bekeerlingen en journalisten uit Afghanistan. Op dit moment heeft geen enkel EU-land beleid waarbij iedere Afghaanse asielzoeker bescherming krijgt. Uit de gegevens van Eurostat blijkt dat het Nederlandse inwilligingspercentage van asielverzoeken van Afghanen vergelijkbaar is met dat van onder meer Zweden en het Verenigd Koninkrijk.

Terugkeer

Het meest recente arrest van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens stelt dat de algemene veiligheidssituatie in Afghanistan onverminderd zorgwekkend is. Het Hof stelt echter ook dat het niet zo is dat een Afghaans burger die terugkeert alleen door zijn aanwezigheid een reëel risico loopt op ernstige schade. Voor de Afghaanse asielzoeker die geen bescherming in Nederland krijgt, blijft terugkeer dan ook aan de orde.

Irak

Uit het recent verschenen algemeen ambtsbericht Irak van het ministerie van Buitenlandse Zaken blijkt dat de veiligheidssituatie in Irak is verbeterd en ISIS uit vrijwel geheel Irak is verdreven. Op basis van deze ontwikkelingen vervallen 15c-aanwijzingen voor diverse provincies en districten. Alleen aannemelijke herkomst uit deze gebieden is daarom niet langer reden een vergunning te verlenen. Het feit dat ISIS vrijwel is verdreven uit Irak is een significante wijziging in de veiligheidssituatie. Het is nog te vroeg om te concluderen dat deze wijziging voldoende duurzaam is om te besluiten tot herbeoordeling van de op deze grond reeds verleende verblijfsvergunningen.