Martin van Rijn voorzitter adviescommissie financiering hoger onderwijs

Hoe kan de financiering van universiteiten en hogescholen beter worden afgestemd op actuele ontwikkelingen? Bijvoorbeeld veranderingen in studentenaantallen, een groeiende instroom van studenten techniek, de invoering van nieuwe onderwijsvormen en gevolgen van internationalisering?  Een adviescommissie onder leiding van Martin van Rijn gaat aan de slag om antwoord te geven op deze en andere vragen over de toekomst van de bekostigingssystematiek van het hoger onderwijs en onderzoek. De ministerraad heeft daarmee ingestemd op voorstel van minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

In het regeerakkoord is afgesproken dat in deze kabinetsperiode de bekostigingssystematiek voor het hoger onderwijs wordt herzien, met daarbij specifieke aandacht voor technische opleidingen. Om tot zo’n herziening te komen is door het Center for Higher Education Policy Studies (CHEPS) de huidige bekostigingssystematiek tegen het licht  gehouden. Het  rapport van dit instituut schetst diverse varianten als alternatief voor de huidige wijze van financieren. Het CHEPS heeft acht varianten uitgewerkt, maar uit het rapport blijkt dat universiteiten en hogescholen verschillend denken over welke aanpassing wenselijk is. 

Als vervolgstap op het door CHEPS uitgevoerde onderzoek wil het kabinet advies op vier prioritaire thema’s door een onafhankelijke commissie. De thema’s die zij gaan uitwerken:

  • De knelpunten in de bekostiging van het bèta en technisch onderwijs en de verwevenheid tussen onderwijs en onderzoek;
  • De toegankelijkheid en gelijke kansen in het hoger onderwijs;
  • Financiële prikkels in de onderwijsbekostiging ten aanzien van studentenaantallen;
  • De verdeling van de onderzoeksbekostiging van universiteiten in relatie tot onderzoeksinspanningen, wetenschappelijke kwaliteit en impact, evenals de verdeling van de middelen voor praktijkgericht onderzoek van hogescholen.

Voormalig staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en huidig voorzitter van de raad van bestuur van de Reinier Haga Groep, Martin van Rijn, zal de commissie voorzitten. De andere leden zijn: mevrouw Joyce Berger, mevrouw Marian Kaljouw, de heer Karel van Rosmalen en de heer Luc Soete.

Van november 2018 tot april 2019 zullen zij dit onderzoek doen. Zij zijn gevraagd zich te richten op een herziening van de huidige bekostigingssystematiek die nog deze kabinetsperiode in werking kan treden. Minister Van Engelshoven zal haar reactie op het advies van de commissie voor de zomer van 2019 naar de Tweede Kamer sturen.